กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
MU: Template for Degree Profile
10/07/2018
Financial Literacy : DCU (Digital Convergence University)
17/12/2018

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Education Philosophy)

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ให้มีการจัดการศึกษาแบบ Outcome-based Education ดังนั้นมหาวิทยาลัมหิดลจึงขอแจ้งให้ทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาได้นำปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Education Philosophy) ไปใช้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเสริมความรู้ ความสามารถและทักษะใหม่ได้ด้วยตนเอง

Mahidol University Education Philosophy Administering education that focuses on learners’ achievements by means of a learning-centered approach for self-development of knowledge, abilities, and new skills