กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ตั้งอาคารสำนักงาน

กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา