กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รางวัลการสอนออนไลน์ พ.ศ. 2563
25/06/2021
พื้นที่ระบบ MUx
19/07/2021

บริการการสนับสนุนใช้งาน LinkedIn learning เพื่อการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล

     

วัตถุประสงค์การอบรม

1. เพื่อดำเนินการจัดโครงการอบรมคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลหัวข้อ “MU x LinkedIn learning for TEACHERS”
2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความรู้ความเข้าใจบทบาทของในฐานะ Curator บน Platform LinkedIn learning
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำบทเรียนจาก Platform LinkedIn learning
มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Blended Learning, General Education หรืออาจประยุกต์เป็นรูปแบบ Flexi Program ได้ต่อไปในอนาคต