กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
การขอใช้บริการพื้นที่ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ MUx
19/07/2021
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
29/10/2021

ISO/IEC 40180:2017

บันทึกการอบรม การประยุกต์ใช้ ISO/IEC 40180:2017
เพื่อพัฒนากระบวนการการให้บริการ e-Learning เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

 คลิกที่นี่เพื่อดูบันทึกการอบรมย้อนหลัง โดยลงชื่อเข้าใช้ด้วย MU Login เพื่อเข้าสู่บทเรียน

บันทึกการอบรม การประยุกต์ใช้ ISO/IEC 40180:2017 เพื่อพัฒนากระบวนการการให้บริการ e-Learning เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาบทเรียน/รายวิชาออนไลน์ที่ครอบคลุมหลักการของ e-Learning และ MOOC เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านแนวความคิดและการพัฒนาบทเรียน/รายวิชาออนไลน์เป็นไปอย่างมีระบบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 40180:2017

จำนวนชั่วโมงเรียน 3 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC 40180:2017

เพื่อให้สามารถประยุกต์การดำเนินงานด้าน e-Learning และ MOOC ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 40180:2017 ได้

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้บริหารส่วนงานที่กำกับดูแลกระบวนการการสนับสนุนส่งเสริมการใช้ e-Learning และ MOOC

2. บุคลากรประจำส่วนงานที่รับผิดชอบกระบวนการให้บริการ e-Learning และ MOOC

3. ผู้สนใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพด้าน e-Learning และ MOOC

ขอบเขตหัวข้อ

1. ถอดรหัส ISO/IEC 40180:2017 สู่การปฏิบัติ

2. การประยุกต์ใช้เกณฑ์ ISO/IEC 40180:2017 ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละส่วนงาน

3. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการตามเกณฑ์ ISO/IEC 40180:2017

4. กรณีศึกษากระบวนการทำงานเบื้องหลัง MUx

ทีมวิทยากร

ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษากองบริหารการศึกษา

และทีมงานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล