กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 2/2564”
02/04/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 2/2564”
02/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 3/2564”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม
การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 3/2564
วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
ผ่าน Webex Meetings โดยจะมีรายละเอียดห้องและเอกสารประกอบส่งถึงท่านผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ส่วนงาน
1 นายสมบัติ พิกุลทอง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
2 นายวายุ คำสิงห์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
3 นางสาวชลธิชา แตงน้อย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
4 นางสาวทวินันท์.สิมะจารึก บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 นางสาวกมลาภรณ์ คนองเดช อาจารย์ EN – คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
6 นายกฤตณะ พฤกษากร อาจารย์ EN – คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
7 ดร.ภัทรนฤน เบญญาเธียร อาจารย์ KA – วิทยาเขตกาญจนบุรี
8 นางสาวธีรนุช ศิริพิพัฒน์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป LI – หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 นางสาวทองเพิ่ม มั่นคงดี บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ MB – สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
10 ดร.ธวัชชัย ก้านศรีรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ NA – โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
11 นางภัทรนุช วิทูรสกุล อาจารย์ NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
12 นางสาวชญาภา ชัยสุวรรณ อาจารย์ NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
13 ผศ.พวงเพชร เกษรสมุทร อาจารย์ NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
14 นางสาวพรทิพย์ คณานับ อาจารย์ NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
15 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรไชย บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป OP – สำนักงานอธิการบดี
16 นางสาวนัสธิดา บุบผา บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป OP – สำนักงานอธิการบดี
17 นายจิรพันธ์ ชัยชะนาญ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ OP – สำนักงานอธิการบดี
18 นางรัชพร​ ราชแพท​ยาคม บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 นางสาวชลธิชา หุ่นเลิศ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 นางสาวอลิสา ชีไธสง บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 ผศ.อลงกต เอมะสิทธิ์ อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
22 ผศ.พญ.อัญชลี ลิ้มรังสิกุล อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
23 นางสาวชมพูนุท จิวะธานนท์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
24 รศ.ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์ อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
25 นางสาวปรวรรณ วิทย์วรานุกูล อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
26 นางสาวนางสาวมะลิวรรณ วงษ์ขันธ์ อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 นายมานพ เอกสะพัง บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
28 นายวิชชุ ศักดิ์ขจรชัย บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 นางสาวพรดา ธนาศักดาขจร บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
30 ผศ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
31 นายนรินทร์​ อบเชย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
32 นางสาวณัฐวดี หอมกุหลาบ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ RS – วิทยาลัยราชสุดา
33 นางสิริพร พลายแสง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ RS – วิทยาลัยราชสุดา
34 ดร.รุจิรา สงขาว บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ RS – วิทยาลัยราชสุดา
35 นายธานี ธรามรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ SC – คณะวิทยาศาสตร์
36 ว่าที่ร้อยเอกนเรศ จันทรังสิกุล บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ SC – คณะวิทยาศาสตร์
37 นายรัฐพล​ เสริมสุข บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SC – คณะวิทยาศาสตร์
38 นางสาวปนิดา พยุหกฤษ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SC – คณะวิทยาศาสตร์
39 นางสาวจิรนันท์ นามั่ง บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SC – คณะวิทยาศาสตร์
40 นางสาวณัฐธิดา ฤทธิไกรเดชา บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SC – คณะวิทยาศาสตร์
41 อาจารย์ภัทรจิต จมพล กอซโซลี อาจารย์ SH – คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
42 นางสาวฑิตฐิตา ธิติธรรมพฤกษ์ อาจารย์ SH – คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
43 นางสาวจันทร์พร ก้องวัชรพงศ์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
44 นางอุมาพร กุฎีศรี บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
45 รศ.สมชาย อมรโยธิน อาจารย์ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
46 นางสาววราภรณ์ เฉลิมสุข บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
47 นางสมควร พุทธเกษร บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
48 นางสาวณัชกร ล้ำเลิศกิจ อาจารย์ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
49 นางเหรียญพร ผู้เจริญชนะชัย บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
50 นางสาวศรัญญา สุทธิโรจน์รักษ์ บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
51 นางสุดตา ปรักกโมดม บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
52 นางสาวสรัลชนา พรไกรเนตร บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป TM – คณะเวชศาสตร์เขตร้อน