กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 1/2564”
02/04/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 3/2564”
02/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 2/2564”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม
การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 2/2564
วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
ผ่าน Webex Meetings โดยจะมีรายละเอียดห้องและเอกสารประกอบส่งถึงท่านผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ส่วนงาน
1 นางสาวสุภาวดี พันธุมาศ อาจารย์ AM – โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
2 ผศ.วิทยา แก้วศรี อาจารย์ AM – โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
3 นางสาวณัฐริกา สุขแจ่ม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ CRS – วิทยาลัยศาสนศึกษา
4 ผศ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ อาจารย์ DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
5 นางนันทินี นันทวณิชน์ แสงไฟ อาจารย์ DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
6 ผศ.ดร.ทพญ.กนกวรรณ จรูญภัทรพงษ์ อาจารย์ DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
7 นายสุวิน อภิชาติพัฒนศิริ อาจารย์ EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 รศ.ศุภชัย นาทะพันธ์ อาจารย์ EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 ผศ.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ อาจารย์ EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
10 นางวรลักษณ์ วงษ์เอก อาจารย์ ICT – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11 ผศ.ดร. ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช อาจารย์ ICT – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12 นางสาวพรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา อาจารย์ KA – วิทยาเขตกาญจนบุรี
13 นายบุญฤทธิ์ พุ่มช้าง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ LA – คณะศิลปศาสตร์
14 ผศ.สุมิตรา สุรรัคน์เดชา อาจารย์ LC – สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
15 นางสาววรรณนิภา เกื้อศักดิ์ บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ LI – หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 รองศาสตราจารย์ผ่องศรี ศรีมรกต อาจารย์ NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
17 รศ.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต อาจารย์ NU – สถาบันโภชนาการ
18 นางสาวสุจิตรา พงษ์ประเทศ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ OP – สำนักงานอธิการบดี
19 นายธีรัตน์ คูคานธรรมทัศน์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป OP – สำนักงานอธิการบดี
20 นางสาวพลอยชนกภรณ์ เพิ่มแสงสุวรรณ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ PT – คณะกายภาพบำบัด
21 นางสาวนนทิชา ถาวรไพบูลย์บุตร อาจารย์ PT – คณะกายภาพบำบัด
22 นางสาวสุวีณา ค้าเจริญ อาจารย์ PT – คณะกายภาพบำบัด
23 นางสาวธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ PY – คณะเภสัชศาสตร์
24 รศ.ลัลลิยา ธรรมประทานกุล อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
25 นายพรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
26 อาจารย์ชญาน์นันท์ ใจดี อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 รศ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
28 นางจันทร์เพ็ญ ชุมพล บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 นางสาวนฤดี สงวนปุญญศิริ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
30 นางสาวพรจิต​ จิต​รถเวช อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
31 อาจารย์นิลเนตร มหัทธนารักษ์ อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
32 นางสาวศิวะพร เกียรติธนะบำรุง อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
33 นางสาวบัณฑิตา พฤฒินารากร อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
34 รศ.บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
35 นางประภัสสร อารีสิริสุข บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
36 นางสาวชิดชนก เมฆทรงฤทธิ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
37 นางสาวณัฐกา สงวนวงษ์ บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ RS – วิทยาลัยราชสุดา
38 นางสาวอัสนีย์ เหมกระศรี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ SC – คณะวิทยาศาสตร์
39 นายธรรม์ธวัช ธีรานันท์ อาจารย์ SC – คณะวิทยาศาสตร์
40 นางสาวชินรัตน์ ลาภพูลธนะอนันต์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ SC – คณะวิทยาศาสตร์
41 นางสาวดารณี เจริญสุข บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SC – คณะวิทยาศาสตร์
42 นางสาวอุบล โพธิ์อำพร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ SC – คณะวิทยาศาสตร์
43 นายธีรพัฒน์ อังศุชวาล อาจารย์ SH – คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
44 นายปิยณัฐ ประถมวงษ์ อาจารย์ SH – คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
45 นางสาวฑิตฐิตา ธิติธรรมพฤกษ์ อาจารย์ SH – คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
46 นายธีรภัทร เอี่ยมพิมพ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
47 ผศ.ณัฏฐนันท์ ปิ่นชัย อาจารย์ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
48 นางบรรณพัชร์ ปิ่นแก้ว บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
49 อาจารย์อลิสา นานา อาจารย์ SS – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
50 ผศ.มนต์ชัย โชติดาว อาจารย์ SS – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา