กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์ ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน 2564 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประไทย
26/03/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 2/2564”
02/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 1/2564”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม
การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
ผ่าน Webex Meetings โดยจะมีรายละเอียดห้องและเอกสารประกอบส่งถึงท่านผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ส่วนงาน
1 นายเจตพล แสงกล้า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
AM – โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
2 นางไพรินทร์ ยอดสุบัน อาจารย์
AM – โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
3 นางสาวสินตยา ชูดำ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
DC – สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
4 นายเดชศักดิ์ นาคะปักษิราช อาจารย์
DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
5 นางรชยา จินตวลากร อาจารย์
DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
6 ผศ.พรชัย บำรุงศรี อาจารย์
EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 ผศ.จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ อาจารย์
EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 นายนวพล ศรีวัฒนทรัพย์ บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ
GRAD – บัณฑิตวิทยาลัย
9 นางสาวศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ICT – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10 นางสาวชุติกาญจน์ กาบคำ อาจารย์
KA – วิทยาเขตกาญจนบุรี
11 นางสาวสุดปรารถนา ดวงแก้ว อาจารย์
LA – คณะศิลปศาสตร์
12 นางสาวรุ่งนภา แสงระวี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
LI – หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
13 นางสาวจิรวรรณ นารีเลิศ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
LI – หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
14 ผศ.ยงยุทธ​ ขจร​ปรีดา​นนท์​ อาจารย์
MB – สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
15 ผศ.วันดี โตสุขศรี อาจารย์
NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
16 นางสาวสุวภัทร กิตติบัญชากุล อาจารย์
NU – สถาบันโภชนาการ
17 Tientip Sianmekhun Chancome บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
OP – สำนักงานอธิการบดี
18 นางสาวจารุวรรณ ขาวพลับ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
OP – สำนักงานอธิการบดี
19 นางระวิวรรณ พรประสิทธิ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
OP – สำนักงานอธิการบดี
20 นางสาววงเดือน พัฒโก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
PH – คณะสาธารณสุขศาสตร์
21 นายชัชชัย ธนโชคสว่าง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
PH – คณะสาธารณสุขศาสตร์
22 นายวิสันติ เลาหอุดมโชค อาจารย์
PH – คณะสาธารณสุขศาสตร์
23 รศ.ปรีชา มนทกานติกุล อาจารย์
PY – คณะเภสัชศาสตร์
24 นายเพชร ศรียอดเวียง บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
25 ผศ.พรศรี ธนะฉัตรชัยรัตนะ อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
26 ผศ.ธงชัย ศุกรโยธิน อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 ผศ.ธงชัย ศุกรโยธิน อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
28 ศ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 นายชวินธีร์ พุทธธนะพิทักษ์ อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
30 นางสาวจณิสดา สกุลสำเภาพล อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
31 ผศ.ทิพยวิมล ทิมอรุณ อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
32 ผศ.จรินทร์ แววพานิช อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
33 นายสุรเวช น้ำหอม อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
34 ผศ.ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
35 นายสรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริ อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
36 นางสาววัชราภรณ์ บุญมี บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
37 นางสาวกาญจนา นะรมรัมย์ บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
38 นางสาววนะพร ทองโฉม บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
39 ผศ.ดร.ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
40 รศ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
41 นายณัฐเมธี เครือภูงา อาจารย์
SC – คณะวิทยาศาสตร์
42 รศ.ศิวพร สมิธ อาจารย์
SC – คณะวิทยาศาสตร์
43 นางสาวสายพิณ ทองพัด บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
SC – คณะวิทยาศาสตร์
44 ผศ.โศรยา พรสุวรรณ อาจารย์
SC – คณะวิทยาศาสตร์
45 นายแทนวิวัฒน์ ใจกุณา บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
46 นางสาวพิมพา ผ่องศรี บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
47 นางสาววิยะดา อาจรัตนกูล บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
48 นายธนาชัย นุ่มพรม บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
49 นางสาวพรสุดา นิพัทธโกศล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล