กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 2/2564”
02/04/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Instruction on MUx) ครั้งที่ 1/2564”
02/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 3/2564”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม
การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 3/2564
วันศุกร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
ผ่าน Webex Meetings โดยจะมีรายละเอียดห้องและเอกสารประกอบส่งถึงท่านผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ส่วนงาน
1 นายธานี ธรรมรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ AIHD – สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
2 นางสาววรรณนิภา เกื้อศักดิ์ บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ AIHD – สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
3 รศ.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต อาจารย์ AIHD – สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
4 ผศ.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช อาจารย์ DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
5 นางสาววัฒนารี อัมมวรรธน์ อาจารย์ DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
6 นางรัชพร​ ราชแพทยาคม บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 นายณัฐเมธี เครือภูงา อาจารย์ EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 นางสาวชญาภา ชัยสุวรรณ อาจารย์ EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 รศ.ผ่องศรี ศรีมรกต อาจารย์ EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
10 นางภัทรนุช วิทูรสกุล อาจารย์ EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
11 นางสาวฑิตฐิตา ธิติธรรมพฤกษ์ อาจารย์ EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 นางสาวชิดชนก เมฆทรงฤทธิ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ EN – คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
13 นางสาวณัฐกา สงวนวงษ์ บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ EN – คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
14 รศ.ศุภชัย นาทะพันธ์ อาจารย์ IC – วิทยาลัยนานาชาติ
15 ผศ.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ อาจารย์ ICT – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16 นางสาวพรรณพัชร กองชัย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ KA – วิทยาเขตกาญจนบุรี
17 นางสาวชลธิชา หุ่นเลิศ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ KA – วิทยาเขตกาญจนบุรี
18 นางสาวอุบล โพธิ์อำพร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ LA – คณะศิลปศาสตร์
19 นางสาวชินรัตน์ ลาภพูลธนะอนันต์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป LA – คณะศิลปศาสตร์
20 นางวิภาวี เอี่ยมพินิจ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ LA – คณะศิลปศาสตร์
21 นางสาวมะลิวัลย์ เรือนคำ อาจารย์ LI – หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
22 อาจารย์ฐิติยา วังกาวรรณ์ อาจารย์ LI – หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 นางสาวสุธินันท์ จันทร อาจารย์ LI – หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
24 นางสาวศุภนิดา เศขรฤทธิ์ บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ MB – สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
25 ว่าที่ร้อยเอกนเรศ จันทรังสิกุล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ MS – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
26 นางสาวกัญญาดา อัศวโยคิน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ MT – คณะเทคนิคการแพทย์
27 นางวลัยลักษณ์ นาคนาค บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป NLAC – ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
28 นางสาวณัฐชา ชุ่มสุนทร บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
29 นางสาวนิสากร มณี บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
30 นางสาวสุดารัตน์ พบถาวร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
31 นางสาวกมลาภรณ์ คนองเดช อาจารย์ NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
32 นางสาวธนิดา สรรมณี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
33 รศ.วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา อาจารย์ NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
34 ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
35 นางสาวณัฐณิชา จังสมยา บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป NU – สถาบันโภชนาการ
36 นางสาวจุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร อาจารย์ OP – สำนักงานอธิการบดี
37 นางสาวทวีวรรณ เปลี่ยนม่วง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ OP – สำนักงานอธิการบดี
38 ผศ.รุ่ง กิตติพิชัย อาจารย์ PH – คณะสาธารณสุขศาสตร์
39 นายเจษฎากร เจนพาณิชพงศ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ PH – คณะสาธารณสุขศาสตร์
40 นางสาวนนทิชา ถาวรไพบูลย์บุตร อาจารย์ PH – คณะสาธารณสุขศาสตร์
41 นางสาวณุชนาฎ โต๊ะดี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ PH – คณะสาธารณสุขศาสตร์
42 ผศ.อรุณศรี มงคลชาติ อาจารย์ PT – คณะกายภาพบำบัด
43 ดร.ทพญ.ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลักษณ์ อาจารย์ PT – คณะกายภาพบำบัด
44 ผศ.อรุณศรี มงคชาติ อาจารย์ PT – คณะกายภาพบำบัด
45 นางสาวสายศรัทธา นุ่มนวล อาจารย์ PT – คณะกายภาพบำบัด
46 นางสาวณัฐวดี หอมกุหลาบ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ PT – คณะกายภาพบำบัด
47 นางสิริพร พลายแสง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
48 นางสาวศศิธร จำนงค์จันทร์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
49 ดรวัลลภา ซึ้งกมลพิสุทธิ์ อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
50 ดร.รุจิรา สงขาว บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
51 ผศ.ดวงใจ บรรทัพ อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
52 ผศ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
53 นางสาววรัทยา อรุณธานี บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
54 นางสาวสุธาดา สุทันฐรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
55 นางสาวขวัญจิรา ชิ้นอินมนู บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
56 นางสาวนันทิชา สมบูรณ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
57 ผศ.กมล สุวรรณการ อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
58 นายวายุ คำสิงห์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
59 นายรังสรรค์ ลักษมีการค้า บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
60 นางสาวภัคศจี ปรางค์ทอง บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
61 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรไชย บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
62 นางสาวสุชาดา เสาเวียง อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
63 นางสาวชนิตา จ่าโนนสูง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
64 นางสาวศุภาวดี วายุเหือด อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
65 นางสาวพัชชาวี นวลขาว อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
66 นางสาวพิชญ์ชุลี อวยพร อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
67 นายเชต ใจกัลยา อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
68 นางสาวจิตพิสุทธิ์ ตัณฑศิริ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
69 นางสาวนุชรี เอี่ยมไผ่ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
70 ผศ.อลงกต เอมะสิทธิ์ อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
71 นางสาววรรณดา ไล้สวน อาจารย์ RS – วิทยาลัยราชสุดา
72 นางสาวอัจฉริยา คุณากรวงศ์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป RS – วิทยาลัยราชสุดา
73 ศาสตราจารย์พญ.สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์ อาจารย์ RS – วิทยาลัยราชสุดา
74 นางสาวจุฑามาศ ผิวนวล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ RS – วิทยาลัยราชสุดา
75 นายศรณ พรอนันต์ตระกูล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ RS – วิทยาลัยราชสุดา
76 นายเอกรัชต์ สัมมาชีพ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป RS – วิทยาลัยราชสุดา
77 นายธีรชัย โกศัลวัฒน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ SC – คณะวิทยาศาสตร์
78 นางสาวอนุชยาน์ มนทการติวงศ์ อาจารย์ SC – คณะวิทยาศาสตร์
79 ผศ.สาธิต โรจน์วัชราภิบาล อาจารย์ SC – คณะวิทยาศาสตร์
80 ดร.ภัทรนฤน เบญญาเธียร อาจารย์ SC – คณะวิทยาศาสตร์
81 นางสาวชมพูนุท จิวะธานนท์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SC – คณะวิทยาศาสตร์
82 นางสาวจันทร์พร ก้องวัชรพงศ์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SC – คณะวิทยาศาสตร์
83 นางอุมาพร กุฎีศรี บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SC – คณะวิทยาศาสตร์
84 รศ.จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย อาจารย์ SC – คณะวิทยาศาสตร์
85 นายรัฐพล​ เสริมสุข บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SH – คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
86 รศ.สมชาย อมรโยธิน อาจารย์ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
87 รศ.ปิยะธิดา นาคะเกษียร อาจารย์ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
88 ผศ.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ อาจารย์ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
89 นางสาววราภรณ์ เฉลิมสุข บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
90 นางสาวทองเพิ่ม มั่นคงดี บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
91 นางสาวสรัลชนา พรไกรเนตร บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
92 นายมานพ เอกสะพัง บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
93 นางสมควร พุทธเกษร บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
94 นางสุจินต์ จิตพจน์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
95 นางสาวทวินันท์ สิมะจารึก บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
96 ผศ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ อาจารย์ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
97 นางสาวณัชกร ล้ำเลิศกิจ อาจารย์ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
98 นางเหรียญพร ผู้เจริญชนะชัย บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
99 รศ.อัตถพร บุญเกิด อาจารย์ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
100 นางสาวศรัญญา สุทธิโรจน์รักษ์ บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
101 ผศ.สุรัสวดี รัตนกุล อาจารย์ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
102 นางสาวพรทิพย์ คณานับ อาจารย์ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
103 นายนรินทร์​ อบเชย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ SS – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
104 นางสุดตา ปรักกโมดม บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ TM – คณะเวชศาสตร์เขตร้อน