กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 3/2564”
02/04/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 3/2564”
02/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 2/2564”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม
การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 2/2564
วันศุกร์ที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
ผ่าน Webex Meetings โดยจะมีรายละเอียดห้องและเอกสารประกอบส่งถึงท่านผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ส่วนงาน
1 นายเจตพล แสงกล้า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ AM – โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
2 นางหนึ่งฤทัย เสนาราษฎร์ อาจารย์ AM – โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
3 นางสาวสุภาวดี พันธุมาศ อาจารย์ AM – โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
4 นายวิทยา แก้วศรี อาจารย์ AM – โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
5 นางสาวไพรินทร์ ยอดสุบัน อาจารย์ AM – โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
6 นางสาวณัฐริกา สุขแจ่ม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ CRS – วิทยาลัยศาสนศึกษา
7 นายเดชศักดิ์ นาคะปักษิราช อาจารย์ DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
8 นางรชยา จินตวลากร อาจารย์ DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
9 ผศ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ อาจารย์ DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
10 นางนันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ อาจารย์ DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
11 ผศ.ดร.ทพญ.กนกวรรณ จรูญภัทรพงษ์ อาจารย์ DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
12 ผศ.พรชัย บำรุงศรี อาจารย์ EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 ผศ.อารมณ์ เบิกฟ้า อาจารย์ EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 ผศ.จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ อาจารย์ EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 นางสาวศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ICT – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16 ผศ.ฐิตินันท์ ตันติธรรม อาจารย์ ICT – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17 นางสาวพรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา อาจารย์ KA – วิทยาเขตกาญจนบุรี
18 นางสาวศิธรา จุฑารัตน์ อาจารย์ LA – คณะศิลปศาสตร์
19 นางสาวฐิติภา คูประเสริฐ อาจารย์ LA – คณะศิลปศาสตร์
20 ดร. ยิ่งยศ กันจินะ อาจารย์ LA – คณะศิลปศาสตร์
21 นางสาวสุดปรารถนา ดวงแก้ว อาจารย์ LA – คณะศิลปศาสตร์
22 ผศ.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา อาจารย์ LC – สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
23 นางสาวรุ่งนภา แสงระวี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ LI – หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
24 นางสาวจิรวรรณ นารีเลิศ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป LI – หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
25 นางนวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล อาจารย์ MB – สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
26 ผศ.ยงยุทธ​ ขจร​ปรีดา​นนท์​ อาจารย์ MB – สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
27 ผศ.ตรีทิพ บุญแย้ม อาจารย์ MS – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
28 ดร.ธวัชชัย ก้านศรีรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ NA – โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
29 นางสาวชนิตา ตัณฑเจริญรัตน์ อาจารย์ NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
30 นางสาวสุวภัทร กิตติบัญชากุล อาจารย์ NU – สถาบันโภชนาการ
31 นางสาวรัฐสุดา สกลกิจติณภากุล บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป OP – สำนักงานอธิการบดี
32 นายขัชชัย ธนโชคสว่าง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ PH – คณะสาธารณสุขศาสตร์
33 นายวิสันติ เลาหอุดมโชค อาจารย์ PH – คณะสาธารณสุขศาสตร์
34 รศ.นพพร โหวธีระกุล อาจารย์ PH – คณะสาธารณสุขศาสตร์
35 นางสาวสุวีณา ค้าเจริญ อาจารย์ PT – คณะกายภาพบำบัด
36 นางสาวธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ PY – คณะเภสัชศาสตร์
37 ผศ.ทิพยวิมล ทิมอรุณ อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
38 นายพรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
39 ผศ.พงศธร ตั้งทวี อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
40 ผศ.ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
41 นางสาวกาญจนา นะรมรัมย์ บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
42 นางสาวพรจิต​ จิต​รถ​เวช อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
43 นางอรุณี ชื่นชนม์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
44 อาจารย์นิลเนตร มหัทธนารักษ์ อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
45 นางสาวศิวะพร เกียรติธนะบำรุง อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
46 นางสาวบัณฑิตา พฤฒินารากร อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
47 รศ.บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค อาจารย์ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
48 นางประภัสสร อารีสิริสุข บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
49 นางสาวอัสนีย์ เหมกระศรี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ SC – คณะวิทยาศาสตร์
50 นายธรรม์ธวัช ธีรานันท์ อาจารย์ SC – คณะวิทยาศาสตร์
51 นางสาวดารณี เจริญสุข บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SC – คณะวิทยาศาสตร์
52 นางสาวสายพิณ ทองพัด บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ SC – คณะวิทยาศาสตร์
53 ผศ.โศรยา พรสุวรรณ อาจารย์ SC – คณะวิทยาศาสตร์
54 นายธีรพัฒน์ อังศุชวาล อาจารย์ SH – คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
55 นายปิยณัฐ ประถมวงษ์ อาจารย์ SH – คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
56 ผศ.ภัทรียา กิจเจริญ อาจารย์ SH – คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
57 ดร.อังสุมาลี ผลภาค อาจารย์ SH – คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
58 นายแทนวิวัฒน์ ใจกุณา บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
59 นางสาวพิมพา ผ่องศรี บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
60 รศ.อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์ อาจารย์ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
61 นายธนาชัย นุ่มพรม บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
62 ผศ.ณัฏฐนันท์ ปิ่นชัย อาจารย์ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
63 นายไกรรัช พิทักษ์สันตโยธิน บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
64 นางพรสุดา นิพัทธโกศล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
65 ผศ.ภูมิ สุขธิติพัฒน์ อาจารย์ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
66 ศ.พญ.ยุพิน ศุพุทธมงคล อาจารย์ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
67 นางสาวปาณนาถ สารโกศล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
68 นางบรรณพัชร์ ปิ่นแก้ว บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
69 นางสาวจตุพร สุจจิตร์จูล นักวิจัย SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
70 นางสมพร ศรีเฟื่องฟุ้ง อาจารย์ SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
71 ผศ.มนต์ชัย โชติดาว อาจารย์ SS – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา