กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกหัวข้อที่ต้องการ เพื่อดูรายละเอียด
🎯 แนะนำการลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
🔍 ตรวจสอบตารางเวลาเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2564
🔍 ตรวจสอบตารางเวลาเรียน รายวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษา 2564 
🔍 กลุ่มเรียนและตารางสอนรายวิชามมศท 100, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
✅ คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรภาษาไทย ✅ คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรนานาชาติ
รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ปรับปรุง 13 ก.ค. 64 เวลา 12.00 น.)
รายวิชาเลือกเสรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ปรับปรุง 12 ก.ค. 64 เวลา 18.00 น.)