กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
                       •  คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษา 2563
                       • คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบกลุ่มเรียนของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
                        ในตารางด้านล่างนี้นักศึกษาสามารถค้นหารายวิชาศึกษาทั่วไป (Search) และคลิกที่ชื่อรายวิชาเพื่ออ่านคำอธิบายรายวิชาได้

ส่วนงานที่เปิดสอนรหัสรายวิชาชื่อรายวิชาไทยชื่อรายวิชาอังกฤษจำนวน
หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยมหิดลMUGE 100การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์General Education
for Human Development
๓ (๓-๐-๖)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHED 127 อีสปอร์ตกับกลยุทธ์การสร้างสรรค์eSport and Strategies of Creation๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHED 128การออกแบบนวัตกรรมการออกกำลังกายExercise Innovation Design๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHED 129 การเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่Modern Environmental Movement๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHED 130ความสุขHappiness๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHED 131 แนวทางการใช้ชีวิตยุค 5.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงFifth Generation Life Style Sufficiency Economy๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHED 132 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน Sustainable Human
Resource Development
๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHED 133 นักการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก Marketeer for a
Small Business
๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHSS 186 การบริหารและการจัดการสำหรับคนยุคใหม่The approach of
Administration
and Management for New
๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHSS 187 วิธีการใช้ชีวิตสมัยใหม่Modern Living Instruction๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHSS 189 อาเซียนในชีวิตASEAN for Daily Life๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHSS 190 การเมือง เศรษฐกิจ และอนาคตประเทศไทย
Politics Economics
and Future of Thailand
๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHSS 191 รู้เท่าทันอาชญากรและอาชญากรรม
Comprehensive criminals
and crimes
๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHSS 192 กระบวนการยุติธรรมไทย
Thai Criminal Justice๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHSS 193 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
Innovation for Better Environment๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 151 ความรักและศาสนา
Love and Religion๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 152 งานกับชีวิต
Work and Life๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 153 จรรยาบรรณวิชาชีพ
Professional Code of Ethics๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 154 จริยธรรมวิชาชีพ
Professional Ethics๓ (๓-๐-๖)
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์SHHU 155 จริยศาสตร์ทางการแพทย์Medical Ethics๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 156 ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
Museum Tourism๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 157วัฒนธรรมและอาหาร
Cultures and Food๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 158 การคิดเชิงวิพากษ์และปรัชญาในชีวิตประจำวัน
Critical Thinking and Philosophy in the Daily
Life
๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 159 ปรัชญาเพื่อสังคมที่ดี
Philosophy for Good Society๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 160พระพุทธศาสนากับการรักษาโรค
Buddhism and Healing๒ (๒-๒-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 161 พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
Group Dynamics and Teamwork๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 162 เพศภาวะกับการพัฒนา
Gender and Development๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 163 ภาวะยุ่งยากใจเชิงจริยธรรมในการแพทย์
Moral Dilemma in Medicine๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 164 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
Language, Thought and Communication๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 165 มนุษย์กับการพัฒนา
Human and Development๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 166 มนุษย์และสังคมในโลกดิจิทัล
Human and Society in the Digital World๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 167 มนุษยศาสตร์เพื่อชีวิต
Humanities for Life ๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 168 มนุษยสัมพันธ์กับการพัฒนาตน
Human Relations and Self Development๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 169 มหัศจรรย์พระอารามหลวง
Amazing Thai Royal Temple๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 170 วัฒนธรรมท้องถิ่นกับการดูแลสุขภาพ
Local Cultures and Healthcare๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 171 วัฒนธรรมกับการแพทย์
Cultures and Medicine๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 172 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ
Cultures Comparative Culture๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 173 วาทศาสตร์สำหรับภาวะผู้นำ
Rhetoric for Leadership๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 174 ศาสนากับการรักษาโรค

Religion and Healing๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 175 ศาสนาเปรียบเทียบ

Comparative Religions๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 176 ศิลปะพิธีกร
Arts of MC๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 177 ศิลปวิจักษ์

Art Appreciation๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 178 ศิลปะแห่งรัก


Art of Love๒ (๒-๐-๔)
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 179 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Development๓ (๒-๒-๕)
คณะวิทยาศาสตร์SCGE 102ฟิสิกส์สำหรับผู้บริโภคPhysics for Consumers๒ (๒-๐-๔)
คณะวิทยาศาสตร์SCGE 103ฟิสิกส์สำหรับผู้ประกอบการในอนาคตPhysics for Future Entrepreneurs๓ (๓-๐-๖)
คณะวิทยาศาสตร์SCGE 104ท้องฟ้าและดวงดาว
Sky and Stars๒ (๒-๐-๔)
คณะวิทยาศาสตร์SCGE 180รู้ทันวิทยาศาสตร์สุขภาพในสื่อOutsmart Health Science in the Media๒ (๒-๐-๔)
คณะวิทยาศาสตร์SCGE 240การขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
นวัตกรรมพฤกษศาสตร์
Plant Science Innovation-Driven Entrepreneurship๓ (๓-๐-๖)
คณะวิทยาศาสตร์SCGE 280สนุกกับการขยายพันธุ์พืช
Enjoyable Plant Propagation๒ (๒-๐-๔)
สถาบันแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว
CFGE 101ออกแบบชีวิตLife Design๒ (๒-๐-๔)
คณะศิลปศาสตร์LAKO 101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นElementary Korean๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LALA 163 การสื่อสารภาษาไทย
กับการเป็นผู้ประกอบการ
Communication in Thai Language and Entrepreneurship๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAJP 101  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นElementary Japanese ๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAJP 102  ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ชีวิตประจำวันJapanese for Everyday Situation๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAFR 101ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นElementary French ๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAFR 102ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ชีวิตประจำวันFrench for Everyday Situation๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LACH 101ภาษาจีนเบื้องต้นElementary Chinese ๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LACH 102ภาษาจีนในสถานการณ์ชีวิตประจำวันChinese for Everyday Situation๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAFR 150หน้าต่างสู่ฝรั่งเศสWindow to France๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LACH 209การเขียนภาษาจีนด้วยพู่กันจีนChinese Calligraphy๒ (๑-๒-๓)
คณะศิลปศาสตร์LATH 100ศิลปะการใช้ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร
Art  of  Using Thai  Language in Communication๓ (๒–๒–๕)
คณะศิลปศาสตร์LATH 116วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
Thai Literary Works and Films๒ (๒ -๐-๔)
คณะศิลปศาสตร์LAEN 103ภาษาอังกฤษระดับ ๑English Level  1๓ (๒–๒–๕)
คณะศิลปศาสตร์LAEN 104ภาษาอังกฤษระดับ ๒English Level  2๓ (๒–๒–๕)
คณะศิลปศาสตร์LAEN 105ภาษาอังกฤษระดับ ๓English Level  3๓ (๒–๒–๕)
คณะศิลปศาสตร์LAEN 106ภาษาอังกฤษระดับ ๔English Level  4๓ (๒–๒–๕)
คณะศิลปศาสตร์LAEN 135การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษListening and Speaking English for Communication๒ (๒ -๐-๔)
คณะศิลปศาสตร์LAEN 136การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษReading and Writing English for Communication๓ (๓ -๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAEN 222การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างได้ผลEffective Presentations in English๒ (๒ -๐-๔)
คณะศิลปศาสตร์LAEN 223 การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ์Situational-based Communicative English๒ (๒ -๐-๔)
คณะศิลปศาสตร์LALA 230 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานBasic Japanese for Communication๒ (๒-๐-๔)
คณะศิลปศาสตร์LAEN 265ทักษะและเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์Critical English Reading Skills and Strategies๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAEN 266ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพEnglish for Health Science๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAEN 271การเขียนเพื่อการทำงานและการศึกษาWriting for Work and Study๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAEN 272ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์English for Medical Professionals๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAEN 273การแปลภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการทำงานEnglish Translation for Life and Work๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAEN 274 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์English for Science๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAEN 275 ภาษาอังกฤษสำหรับการพยาบาลEnglish for Nursing๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAEN 434วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชียAsian Literature๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LALA 131ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตSufficiency Economy for
Development of Quality
of Life
๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LALA 152 ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์History and Films๒ (๒ -๐-๔)
คณะศิลปศาสตร์LALA 161ความรู้เรื่องอาเซียนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการASEAN Kmowledge for Entrepreneurship๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LALA 162พิพิธภัณฑ์วิจักษ์Museum Appreciation๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LALA 258 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกรุงธนบุรีThe Local History of
Thonburi
๒ (๒ -๐-๔)
คณะศิลปศาสตร์LALA 274ปรัชญาความรัก
หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ
Philosophy of Love๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAFE 111 มนุษย์กับการชื่นชมศิลปะMan and Arts Appreciation๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAFE 141หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเองPrinciple of Management
for Self Development
๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAFE 144การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผลCritical Thinking and
Analysis
๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAFE 145เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเองSelf-Learning Techniques๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAFE 146การพัฒนาบุคลิกภาพPersonality Development๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAFE 147จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิตPsychologyfor Quality
of life
๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAFE 149การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลInterpersonal Relationship Development๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LAFE 154 ศิลปะกับชีวิตไทยArts and Thai Life๓ (๓-๐-๖)
คณะศิลปศาสตร์LACH 212จีนศึกษาChinese Studies๓ (๓-๐-๖)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 161

ลีลาศเพื่อสุขภาพ

Social Dance for Health๒ (๑-๒-๓)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 162

โยคะเพื่อสุขภาพ
หมายเหตุ: นักศึกษาต้องนำเสื่อโยคะมาเรียนทุกครั้ง

Yoga for Health๒ (๑-๒-๓)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 163ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพSwimming for Health๒ (๑-๒-๓)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 164 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพThe Arts of Self-
defense for health
๒ (๑-๒-๓)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 165

แอโรบิกเพื่อสุขภาพ

Aerobic for Health๒ (๑-๒-๓)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 166 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพTable Tennis for Health๒ (๑-๒-๓)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 167 ระบำใต้น้ำเพื่อสุขภาพ Artistic Swimming for Health๒ (๑-๒-๓)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 168เทนนิสเพื่อสุขภาพ
หมายเหตุ: นักศึกษาต้องนำไม้เทนนิสมาเรียนทุกครั้ง
Tennis for Health๒ (๑-๒-๓)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 169 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพBasketball for Health๒ (๑-๒-๓)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 170จักรยานเพื่อสุขภาพ
หมายเหตุ:นักศึกษาต้องนำจักรยานมาเรียนทุกครั้ง
Bike for Health๒ (๑-๒-๓)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 171

ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ

Football for Health๒ (๑-๒-๓)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 172

เปตองเพื่อสุขภาพ

Petanque for Health
for Health
๒ (๑-๒-๓)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 173

กายและจิตเพื่อสุขภาพ

Body and Mind for
Health
๒ (๑-๒-๓)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 174กีฬากับการท่องเที่ยว
หมายเหตุ: มีค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษานอกสถานที่ คนละ 3,000 บาท และนักศึกษาต้องสามารถปั่นจักรยานได้
Sport and Travel๒ (๑-๒-๓)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 175 สุขภาพกระบวนทัศน์ใหม่New Paradigm Health๒ (๒ -๐-๔)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 137แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
หมายเหตุ: นักศึกษาต้องนำไม้แบตฯมาเรียนทุกครั้ง
Badminton for Health๒ (๑-๒-๓)
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
ENGE 100  โลกและธรรมชาติThe Earth and Nature ๓ (๓-๐-๖)
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
ENGE 105  บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมIntegrating Health and the Environment๓ (๓-๐-๖)
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
ENGE 107  จริยธรรมสิ่งแวดล้อม : ในระบบนิเวศสังคมEnvironmental Ethics
in the Socio-Ecosystem
๓ (๓-๐-๖)
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
ENGE 108 หลักการป้องกันและควบคุมมลพิษในชีวิตประจำวันPrinciples of Pollution Prevention and Control in the Daily Life๓ (๓-๐-๖)
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
ENGE 109 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมCreative Innovations for Health and the Environment๓ (๓-๐-๖)
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
ENGE 110 การจัดการขยะอย่างยั่งยืนในชีวิตประจำวัน Sustainable Waste Management in the Daily Life ๓ (๓-๐-๖)
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
ENGE 111ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมSufficiency Economy
and the Natural Resource and Environmental Management
๓ (๓-๐-๖)
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
ENGE 112การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับชีวิตประจำวันEnergy and the Environmental Management in the Daily Life ๓ (๓-๐-๖)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์MSGE 103ศิลปะและวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์Arts and Sciences for Human Development๒ (๒ -๐-๔)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์MSGE 102สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์Social Studies for
Human Development
๓ (๓-๐-๖)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
EGID 102การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่New Product Development๓ (๓-๐-๖)
วิทยาลัยราชสุดาRSGE 210ภาษามือไทยขั้นแนะนำIntroduction to Thai
Sign Language
๓ (๓-๐-๖)
วิทยาเขตกาญจนบุรีKAGE 101สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนInterdisciplinary for Sustainable Development๓ (๓-๐-๖)