รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
e-mail:suwat.ben@mahidol.ac.th

ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต
e-mail:supawadee.pra@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์
e-mail:nopphol.pau@mahidol.ac.th

ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา

นายสมชาติ พนาเกษม
e-mail:dircopac@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4599

บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล

นางขวัญฤดี วิเศษกุล
(หัวหน้างาน)
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
e-mail: kwanrudee.vis@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4570

นางขวัญใจ อัศวนพเกียรติ
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail: khwanjai.ass@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4565

นางดวงกมล พรหมชัย
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติ ระดับชำนาญการ
e-mail: duangkamon.pro@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4573

นางสาววราภร ทับทิมสี
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: waraporn.tab@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4571

sai

นางสาวหัทยา เตชะธีรปัญญา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: hattaya.tec@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4564

นางจันทพร ยะบุญวัน
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
e-mail: chanthaporn.yab@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4563

นางสาวธัญภา เฟื่องการงาน
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail:tanyapa.fua@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4561

นางศิริวรรณ เกษมใจ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: siriwan.kas@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4568

นางเจติยา พัฒนะอิ่ม
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: jatiya.pha@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4567

นางสาวบุษยา สังกนิษฐ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: buzzaya.san@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4562

 นายศิลป์ พรเสริมลักษณ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: silp.por@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4572

นายณัฐวุฒิ ยวดยิ่งยง
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: nattawut.you@mahidol.ac.th
02-849-4594

นางสาวรติมา ศรีต่างวงศ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: ratima.sri@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4655

นางสุภาวดี ชูทรัพย์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: supawadee.chu@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4566

บุคลากรงานบริการการศึกษา

นางสาวจุฬาภร เนียมแสวง
(หัวหน้างาน)
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: chulaporn.nie@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4595

นางสาวขวัญใจ ทักสิน
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: kwanjai.thk@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4500 ต่อ 4260

นายชูชาติ ภูมิเทศ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: chuchart.pum@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4588

นางสาวพรพรรณ คงประสิทธิ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
e-mail: pornpun.kho@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4590

นางวิชุดาพร กองศิลป์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: vichudaporn.kon@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4589

นายจำรัส ชูทรัพย์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: chamrus.chu@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4574

นายทรงธรรม แสงจินดา
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
e-mail: songtham.san@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4653
นางสาวพรพรรณ สิทธิโชค
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: pornpan.sit@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4586

นางสาวชนัญญา เพลินพนา
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:chananya.ple@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4592

นางสาวประสพพร ร่วมบุญ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail:prasopporn.rua@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4596

นายมนูญ หนูอ่อน
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: manoon.nuo@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4593

นางสาวชวรัตน์ ศรีอนงค์
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
email: chwarat.sri@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4653

นางสาวปฤณฏรัตน์ คำสว่าง
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: prindarat.kha@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4597

นางสาววรรณา เมตตาสุธารส
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: wanna.mat@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4587

บุคลากรงานพัฒนาการศึกษา

นายชานน ศรีบูรพาภิรมย์
(หัวหน้างาน)
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: chanon.sri@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4575

นายเชวง วรพุทธินันท์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
e-mail: chawang.wor@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4584

นางสาวพยอม ดวงดารา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: payom.dua@mahidol.ac.th
02-849-4598

lay

นายสิรภพ รัตนราตรี
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: siraphob.rat@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4579

นางสาวฐิติพร ศรีบุญรอด
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
e-mail: thitiporn.sri@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4581

นางสาวรัชฎาภรณ์ ทับรวย
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: rachadaporn.tub@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4582

นายสุชาติ ฉุยกรม
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: suchart.chu@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4583

นางสาวนันทวดี พรหมสุข
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: nuntavadee.pho@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4580

นางสาววาสนา เฟื่องฟูลอย
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: wassana.fou@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4578
june
นางสาวอัญชลีพร นาคราม
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: unchaleeporn.nak@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4585
นางสาวปัญญา สินธารา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: panya.sin@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4577

นายวรพล สมานันตกุล
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: worapon.sam@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4576

บุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาวสโรชา เสรีนนท์ชัย
(รักษาการแทนหัวหน้างาน)
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: sarocha.ser@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4552

chanakan

นางสาวชนากานต์ โสจะยะพันธ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: chanakan.soj@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4104

นายศรายุทธ ชูพันธุ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: sarayooth.chu@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4553

นางสาวชนาภรณ์ ปัญญาการผล
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: chanaphorn.pan@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4600

นายนพพร ฉิมสาคร
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail:nopporn.chi@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4104

toey

นางสาววลัชญ์วรรณ์ อรรคศรีวร
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: walatchawan.akk@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4600