กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

naeti

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์
e-mail:naeti.suk@mahidol.ac.th

ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

รองศาสตราจารย์ พญ. สุภาวดี ประคุณหังสิต
e-mail:supawadee.pra@mahidol.ac.th

ที่ปรึกษากองบริหารการศึกษา

noppon-e1536297955440

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์
e-mail:nopphol.pau@mahidol.ac.th

kittisak

รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา
e-mail:kittisak.yok@mahidol.ac.th

ที่ปรึกษาด้านการจัดการการศึกษา

somchat-picture

ดร. สมชาติ พนาเกษม
e-mail: somchat.pan@mahidol.ac.th

ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา

dr.Sawitree

ดร. สาวิตรี สันติพิริยพร
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: sawitree.san@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4599

งานทะเบียนและประมวลผล

งานทะเบียนและประมวลผล มีหน้าที่หลักในการให้บริการข้อมูลด้านทะเบียนประวัตินักศึกษาและประมวลผลการศึกษา ตั้งแต่รับเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษา โดยมีการพัฒนาระบบทะเบียนฯ ร่วมกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้ตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับทิศทาง/นโยบาย/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูล/เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีภาระงานดังนี้

1. บริหารจัดการ กำหนดแผนงานทะเบียนและประมวลผลในด้านทะเบียนประวัตินักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การประมวลผลการศึกษา การสำเร็จการศึกษา และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษา และศิษย์เก่า ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. บริหารจัดการงานจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการให้บริการเอกสารสำคัญทางการ ศึกษา ณ One Stop Service ห้อง MUSAIS ที่ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษา ศิษย์เก่า และส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการงานตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบัน สมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่ส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว
4. ประสานงานการชดใช้ทุนตามสัญญาการเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตร์ และคืนสัญญาค้ำประกันธนาคารที่ได้ดำเนินการชดใช้ทุนเรียบร้อยแล้ว ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5. จัดทำสถิติข้อมูลนักศึกษาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้แก่ส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว

บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล

นายณัฐวุฒิ ยวดยิ่งยง
(หัวหน้างาน)
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: nattawut.you@mahidol.ac.th
02-849-4570

นางสาวกิ่งกาญจน์ เลื่อนแป้น
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: kingkan.lue@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4568

นางดวงกมล พรหมชัย
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติ ระดับชำนาญการ
e-mail: duangkamon.pro@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4573

นางสาวรติมา ศรีต่างวงศ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: ratima.sri@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4561

นางสุภาวดี ชูทรัพย์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: supawadee.chu@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4566

นางขวัญใจ อัศวนพเกียรติ
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail: khwanjai.ass@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4565

Miss Trinooch

นางสาวตรีนุช เทียนทอง 
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: kanthamon.thi@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4564

นางสาววราภร ทับทิมสี
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: waraporn.tab@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4571

3102101471764

นางขวัญฤดี วิเศษกุล
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
e-mail: kwanrudee.vis@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4570

นางสาวธัญภา เฟื่องการงาน
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail:tanyapa.fua@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4594

sataporn

นางสาวศตพร ไข่แก้ว
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: sataporn.kha@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4563

นางเจติยา พัฒนะอิ่ม
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: jatiya.pha@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4567

นางสาวบุษยา สังกนิษฐ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: buzzaya.san@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4562

 นายศิลป์ พรเสริมลักษณ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: silp.por@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4572

งานบริการการศึกษา

งานบริการการศึกษา มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของกองบริหารการศึกษา ซึ่งมีภาระงานดังนี้

1. งานด้านการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประสานงานและดำเนินการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS ในระบบรับตรงโดยคณะ และในการรับนักศึกษากรณีพิเศษ
2. งานด้านการพัฒนานักศึกษา ประสานงานและดำเนินการโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ และโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. งานด้านการให้บริการทางการศึกษา ประสานงานและดำเนินการบริหารรายวิชา มมศท 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ การจัดทำปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา/ตารางเรียน-ตารางสอบ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 2 (หลักสูตรไทย) การเปิดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป-เลือกเสรี และการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
4. งานด้านความร่วมมือและการบริการทางวิชาการ ประสานงานและดำเนินการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน (ม.มหิดล-ม.ธรรมศาสตร์-ม.เกษตรศาสตร์-กองทัพเรือ) การรับเข้าเป็นสถาบันสมทบ
5. งานด้านกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ประสานงานและดำเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ฝ่ายฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร) งานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาความเป็นครู) และงานมหิดลวิชาการ (ฝ่าย Mahidol Admission & Mahidol Open House)
6. งานด้านเลขานุการที่ประชุม ประสานงานและดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลด้านการศึกษา คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา
7. งานด้านงานธุรการและการบริหารทรัพยากรบุคคล ประสานงานและดำเนินการงานธุรการ งานสารบรรณ การศึกษาดูงาน การบริหาร/จัดสรรงบประมาณ และงานบริหารทรัพยากรบุคคล

บุคลากรงานบริการการศึกษา

นายพบกร รัตนบุรี
(หัวหน้างาน)
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: phobkon.rat@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4583

นางสาวขวัญใจ ทักสิน
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: kwanjai.thk@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4500 ต่อ 4260

นางสาวชวรัตน์ ศรีอนงค์
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
email: chwarat.sri@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4653

preyada

นางสาวปรียาดา เจียมวงษา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: preeyada.jie@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4588

นายมนูญ หนูอ่อน
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: manoon.nuo@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4593

นางสาวจุฬาภร เนียมแสวง
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: chulaporn.nie@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4595

นายชัยวัฒน์ ภมรเวชวรรณ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: chaiwat.pha@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4655

นางสาวปฤณฎรัตน์ คำสว่าง
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: prindarat.kha@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4597

นางสาววรรณา เมตตาสุธารส
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: wanna.mat@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4587

นางสาวจิรภิญญา จิรไพศาลกุล
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: jirapinya.jir@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4591

นายทรงธรรม แสงจินดา
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail: songtham.san@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4653

นางสาวพรพรรณ คงประสิทธิ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
e-mail: pornpun.kho@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4590

S__189841430

นางสาวเสาวรส เล็กเงาดี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: saowarot.lek@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4574

นางสาวชนัญญา เพลินพนา
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:chananya.ple@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4592

นางสาวประสพพร ร่วมบุญ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail:prasopporn.rua@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4596

นางสาวพรพรรณ สิทธิโชค
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: pornpan.sit@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4586

งานพัฒนาการศึกษา

งานพัฒนาการศึกษา มีหน้าที่หลักในการบริหารงาน บุคลากร และควบคุมการใช้งบประมาณ สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี วางแผนการทำระบบประเมินผลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในระบบประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำความเสี่ยงด้านการศึกษาเพื่อติดตามสถานะและบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดการเรียนการสอน และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ซึ่งมีภาระงานดังนี้

1. งานสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร สนับสนุนการจัดทำข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตามกระบวนการในการเปิด/ปรับปรุง/ปิดหลักสูตรที่กำหนดไว้ และควบคุมคุณภาพ โดยจัดทำฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบการครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา
2. งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามพันธกิจด้านการศึกษาเพื่อรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียน การสอนและการบริการ ในมิติด้านความพึงพอใจ อีกทั้งมีการจัดทำข้อมูลความเสี่ยงด้านการศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านการศึกษา
3. งานพัฒนาศักยภาพอาจารย์ จัดทำโครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริม ให้อาจารย์มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
4. งานสารสนเทศด้านการศึกษา รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลและจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลและใช้สำหรับการตัดสินใจในการพัฒนาการจัดการศึกษา

บุคลากรงานพัฒนาการศึกษา

นายชานน ศรีบูรพาภิรมย์
(หัวหน้างาน)
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ
e-mail: chanon.sri@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4575

นางสาวชนิษฐา คุ้มรักษา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
อีเมล chanittha.khu@mahidol.ac.th
โทร. 0 2849 4589

นางสาวปัญญา สินธารา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: panya.sin@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4577

นายวรพล สมานันตกุล
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: worapon.sam@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4576

นายเชวง วรพุทธินันท์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
e-mail: chawang.wor@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4584

นางสาวพยอม ดวงดารา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: payom.dua@mahidol.ac.th
02-849-4598

june
นางสาวอัญชลีพร นาคราม
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: unchaleeporn.nak@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4585

นางสาวฐิติพร ศรีบุญรอด
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
e-mail: thitiporn.sri@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4581

นางสาวรัชฎาภรณ์ ทับรวย
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: rachadaporn.tub@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4582

atika
นางสาวเอธิกา เอกวารีสกุล
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: atika.akw@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4579

นางสาวนันทวดี พรหมสุข
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: nuntavadee.pho@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4580

นางสาววาสนา เฟื่องฟูลอย
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: wassana.fou@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4578

งานเทคโนโลยีการศึกษา

งานเทคโนโลยีการศึกษา มีหน้าที่หลักในการสนับสนุน ส่งเสริมการนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งยังมีส่วนในการร่วมผลิต ผลักดันให้เกิดบทเรียนและรายวิชาออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง ขยายโอกาสทางการศึกษาให้มากขึ้น ซึ่งมีภาระงานดังนี้

1. งานด้านการสนับสนุนการพัฒนารายวิชาออนไลน์ ให้การสนับสนุนด้านการผลิตรายวิชาออนไลน์ โดยยึดตามแนวปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยมหิดล และมีการตรวจสอบคุณภาพของรายวิชาด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เพื่อให้รายวิชาที่ผลิตขึ้นมาภายใต้ชื่อของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคมได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้อง
2. งานบริการเพื่อการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ให้การบริการด้านคำปรึกษาในการผลิตบทเรียนออนไลน์ วิทยากรอบรม บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบบทเรียนออนไลน์ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับประกอบบทเรียนออนไลน์ และการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
3. งานพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Mahidol University Extension ควบคุม ดูแล และพัฒนาคุณภาพระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งผู้สอน และผู้เรียน
4. งานส่งเสริมด้านเทคโนโลยีการศึกษา ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา เช่น รางวัลการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาคุณภาพบทเรียนออนไลน์ตามมาตรฐาน ISO 40180 โครงการส่งเสริมการวิจัยการจัดการสอนออนไลน์ และอื่น ๆ

บุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา

passaporn

ดร. ภาสพร กาญจนศรี
(หัวหน้างาน)

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: passaporn.kan@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4553

atom

ว่าที่ ร.ต.ขจรศักดิ์ กั้นใช้
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: khajonsak.kha@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4560

นายนพพร ฉิมสาคร
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail:nopporn.chi@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4552

chanakan

นางสาวชนากานต์ โสจะยะพันธ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: chanakan.soj@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4104

toey

นางสาววลัชญ์วรรณ์ อรรคศรีวร
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: walatchawan.akk@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4600

นางสาวชนาภรณ์ ปัญญาการผล
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: chanaphorn.pan@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4600

นางสาวสโรชา เสรีนนท์ชัย
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
e-mail: sarocha.ser@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4552 (เบอร์ภายใน 4103)

79082

นางสาวณัฏฐา แก่นประกอบ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

e-mail: nattha.gan@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4104