กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 2/2563”
08/01/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “กระบวนการผลิตและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Media plan and production) ครั้งที่ 2/2563”
17/01/2020

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

แนวทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 64


กำหนดการสอบ MU-ELT สำหรับนักศึกษา รหัส 63

ข้อบังคับ/ประกาศ
การสอบภาษาอังกฤษ MU-ELT Computer-Based Examination

การใช้งานโปรแกรม Speexx

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเข้มข้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(Intensive English Courses for Undergraduate Students)ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ MU-ELT Paper-Based Examination
MU ELTrivia