กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อทีม MUx
16/10/2019
คู่มืออย่างง่าย
16/10/2019

โครงการอบรมฯ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฯ ได้ที่ http://gg.gg/Training2563เลื่อนการอบรมในห้องปฏิบัติการ ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
เนื่องจากสถานการณ์ ‘ไวรัสโคโรน่า’ (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ

1. การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design)
ครั้งที่ 1 วันที่  25 เดือนตุลาคม 2562
ครั้งที่ 2 วันที่  17 เดือนมกราคม 2563
ครั้งที่ 3 วันที่  20 เดือนมีนาคม 2563
ครั้งที่ 4 วันที่  24 เดือนกรกฎาคม 2563

2. การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education)
ครั้งที่ 1 วันที่ 29  เดือนพฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 เดือนเมษายน 2563
ครั้งที่ 3 วันที่  15 เดือนพฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 4 วันที่ 21 เดือนสิงหาคม 2563

3. กระบวนการผลิตและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Media plan and production)
ครั้งที่ 1 วันที่ 17 เดือนธันวาคม 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 27 เดือนมกราคม 2563
ครั้งที่ 3 วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 4 วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2563

4. การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Instruction on MUx)
ครั้งที่ 1 วันที่  13  เดือนพฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 28 เดือนเมษายน 2563
ครั้งที่ 3 วันที่  18 เดือนมิถุนายน 2563
ครั้งที่ 4 วันที่  18 เดือนกันยายน 2563

*** การรับสมัครจะประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บโครงการฯ และ intranet สอบถามโทร. 02-849-4600 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.00 น.
*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม