กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ข่าวประชาสัมพันธ์อาจารย์
ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

        กระทรวงดิจิทัล (DES) ได้จัดทำการให้บริการ work at home สำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย