กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการอบรมฯ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16/10/2019
เกี่ยวกับ MUx
16/10/2019

คู่มืออย่างง่าย

สำหรับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อสนับสนุนพัฒนาบทเรียนออนไลน์/รายวิชาออนไลน์


สำหรับนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป