กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

มหิดลวิทยาจารย์

ติดต่อเรา MSP
26/04/2018

ถาม-ตอบ

1. การชดใช้ทุน

เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ผู้รับทุนตกลงยินยอมเข้าทำงานติดต่อกันเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับทุนตามสัญญานี้ ในต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย แต่ถ้าต้นสังกัดไม่มีตำแหน่งรองรับให้เข้าทำงานในส่วนงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ถ้าไม่มีตำแหน่งว่างในมหาวิทยาลัย ให้เข้าทำงานในหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่ผู้รับทุนปฏิบัติงานบ้างแต่ไม่ครบเวลาดังกล่าว ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบคืนเงินทุนที่ผู้ให้ทุนได้จ่ายไปแล้ว โดยลดลงตามส่วนจำนวนเวลาที่ผู้รับทุนปฏิบัติงานไปบ้างแล้ว ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดการให้ทุน และการชดใช้ทุนของโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ ได้ทางเว็บไซต์ https://op.mahidol.ac.th/ea/wp-content/uploads/2018/04/sign-student.pdfสัญญารับทุนการศึกษานักศึกษาโครงการ Mahidol Medical Scholars Program (ชดใช้ทุน)

2. อยากจะเป็นอาจารย์แพทย์ ทำอย่างไร

– ข้อนี้ขึ้นอยู่กับอะไรหลาย ๆ อย่าง เช่น เป็นอาจารย์แพทย์ในภาควิชาที่เป็นพรีคลินิก หรือภาควิชาทางคลินิกกฎเกณฑ์ในการรับอาจารย์ใหม่ของแต่ละภาควิชา ตำแหน่งอาจารย์ที่ว่างจะบรรจุอาจารย์ใหม่ของแต่ละภาควิชา เป็นต้น นอกจากนั้น ยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะมาเป็นอาจารย์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะต้องมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้น ๆ แต่คงต้องมีนิสัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ในปัจจุบันนี้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานวิจัย จะเป็นที่ต้องการของภาควิชาทั้งพรีคลินิกและทางคลินิก แต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติอื่น ๆ ด้วย ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

3. ใช้เวลากี่ปีจบ

– การศึกษาแพทยศาสตร์โดยทั่วไปใช้ระยะเวลา 6 ปี สำหรับดุษฎีบัณฑิต กำหนดไว้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

4. ถ้าเรียนไม่ได้ ความสามารถไม่พอ จะถูกให้ออกหรือเปล่า นักเรียนทุนโครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์ ต้องมีคะแนนขั้นต่ำหรือไม่

– โครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์ไม่มีระเบียบกำหนดคะแนนขั้นต่ำที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ทุนโครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์ ยึดถือระเบียบปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นสำคัญ

5. การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและภาควิชา

– ข้อนี้เป็นข้อที่นักศึกษาต้องให้ความสำคัญต้องให้เวลาพอสมควร แนวทางโดยทั่วไป คือนักศึกษาควรจะได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่จะรับนักศึกษาเข้าทำงานได้ พูดคุยกับนักศึกษารุ่นพี่ในโครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์ พูดคุยกับนักศึกษาที่ทำงานอยู่ในห้องปฏิบัติการนั้น ๆ พูดคุยกับอาจารย์ที่จะรับนักศึกษา ดูผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์และห้องปฏิบัติการ ดูทุนวิจัยที่อาจารย์และห้องปฏิบัติการได้รับ เมื่อพอจะเลือกห้องปฏิบัติการที่สนใจได้จำนวนหนึ่งแล้ว ก็คงจะต้องเข้าไปพูดคุยและสังเกตกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการเหล่านั้นโดยละเอียดเปรียบเทียบกัน แล้วจึงตัดสินใจอีกครั้ง