กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศผลผู้รับทุน
26/04/2018
ติดต่อเรา MSP
26/04/2018

การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563

การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ เปิดรับนักศึกษาปี 1 เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับทุนแพทย์นักวิจัยสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
จำนวน 1 ทุน ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 : โควตา (Quota) ในปีการศึกษา 2563 ผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th