กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Location
Division of Education Administration , Office of the President, Mahidol University
4th Floor Mahidol Learning Center, Mahidol University, Salaya

Map (Google Map)