รายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาสามารถค้นหารายวิชาศึกษาทั่วไป และคลิกที่ชื่อรายวิชาเพื่ออ่านคำอธิบายรายวิชาได้

พร้อมตรวจสอบตารางเวลาเรียนได้ที่นี่

หรือดาวน์โหลดไฟล์  

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบกลุ่มเรียนของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกําหนด ได้ที่ http://www.student.mahidol.ac.th/gened/

ส่วนงานที่เปิดสอนรหัสรายวิชาชื่อรายวิชาไทยชื่อรายวิชาอังกฤษจำนวน
หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอนวัน - เวลา
ที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัยมหิดลMUGE 100การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์General Education
for Human Development
๓ (๓-๐-๖)-ตรวจสอบกลุ่มเรียนตามที่ ม. ประกาศ
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHED 127 อีสปอร์ตกับกลยุทธ์การสร้างสรรค์eSport and Strategies of Creation๒ (๒-๐-๔)-อังคาร
13.30-15.30 น.
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHED 128การออกแบบนวัตกรรมการออกกำลังกายExercise Innovation Design๒ (๒-๐-๔)-พฤหัสบดี
15.30-17.30 น.
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHED 129 การเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่Modern Environmental Movement๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHED 130ความสุขHappiness๒ (๒-๐-๔)-พฤหัสบดี
13.30-15.30 น.
15.30-17.30 น.
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHED 131 แนวทางการใช้ชีวิตยุค 5.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงFifth Generation Life Style Sufficiency Economy๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHED 132 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน Sustainable Human
Resource Development
๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHED 133 นักการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก Marketeer for a
Small Business
๒ (๒-๐-๔)-ศุกร์
08.30-10.30 น.
10.30-12.30 น.
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHSS 186 การบริหารและการจัดการสำหรับคนยุคใหม่The approach of
Administration
and Management for New
๒ (๒-๐-๔)-อังคาร
13.30-15.30 น.
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHSS 187 วิธีการใช้ชีวิตสมัยใหม่Modern Living Instruction๒ (๒-๐-๔)-อังคาร
15.30-17.30 น.
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHSS 189 อาเซียนในชีวิตASEAN for Daily Life๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHSS 190 การเมือง เศรษฐกิจ และอนาคตประเทศไทย
Politics Economics
and Future of Thailand
๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHSS 191 รู้เท่าทันอาชญากรและอาชญากรรม
Comprehensive criminals
and crimes
๒ (๒-๐-๔)-อังคาร
13.30-15.30 น.
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHSS 192 กระบวนการยุติธรรมไทย
Thai Criminal Justice๒ (๒-๐-๔)-พฤหัสบดี
13.30-15.30 น.
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHSS 193 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
Innovation for Better Environment๒ (๒-๐-๔)-พฤหัสบดี
13.30-15.30 น.

15.30-17.30 น.
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 151 ความรักและศาสนา
Love and Religion๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 152 งานกับชีวิต
Work and Life๒ (๒-๐-๔)ดร.สุมนา
ลีลาวณิชกุล
อังคาร
13.30-15.30 น.
พฤหัสบดี
13.30-15.30 น.
ศุกร์
10.30-12.30 น.
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 153 จรรยาบรรณวิชาชีพ
Professional Code of Ethics๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 154 จริยธรรมวิชาชีพ
Professional Ethics๓ (๓-๐-๖) -ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์SHHU 155 จริยศาสตร์ทางการแพทย์Medical Ethics๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 156 ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
Museum Tourism๒ (๒-๐-๔)ผศ.ดร.อาชว์ภูริชญ์
น้อมเนียน
พฤหัสบดี
13.30-15.30 น.
15.30-17.30 น.
ศุกร์
08.30-10.30 น.
10.30-12.30 น.
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 157วัฒนธรรมและอาหาร
Cultures and Food๒ (๒-๐-๔)ผศ.ดร.บุญวดี
มนตรีกุล ณ อยุธยา

อังคาร
15.30-17.30 น.
พฤหัสบดี
15.30-17.30 น.
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 158 การคิดเชิงวิพากษ์และปรัชญาในชีวิตประจำวัน
Critical Thinking and Philosophy in the Daily
Life
๒ (๒-๐-๔)ดร.ปิยณัฐ
ประถมวงษ์

อังคาร
13.30-15.30 น.
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 159 ปรัชญาเพื่อสังคมที่ดี
Philosophy for Good Society๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 160พระพุทธศาสนากับการรักษาโรค
Buddhism and Healing๒ (๒-๒-๔)ดร.ปฐมพงษ์
โพธิ์ประสิทธินันท์
อังคาร
13.30-15.30 น.
ศุกร์
08.30-17.30 น.
10.30-12.30 น.
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 161 พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
Group Dynamics and Teamwork๒ (๒-๐-๔)ผศ.ดร.ประทีป
ฉัตรสุภางค์

อังคาร
13.30-15.30 น.
พฤหัสบดี
13.30-15.30 น.
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 162 เพศภาวะกับการพัฒนา
Gender and Development๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 163 ภาวะยุ่งยากใจเชิงจริยธรรมในการแพทย์
Moral Dilemma in Medicine๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 164 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
Language, Thought and Communication๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 165 มนุษย์กับการพัฒนา
Human and Development๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 166 มนุษย์และสังคมในโลกดิจิทัล
Human and Society in the Digital World๒ (๒-๐-๔)ดร.ปิยณัฐ ปะระถมวงษ์พฤหัสบดี
15.30-17.30 น.
ศุกร์
10.0-12.30 น.
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 167 มนุษยศาสตร์เพื่อชีวิต
Humanities for Life ๒ (๒-๐-๔)ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 168 มนุษยสัมพันธ์กับการพัฒนาตน
Human Relations and Self Development๒ (๒-๐-๔)ผศ.ดร.ประทีป
ฉัตรสุภางค์
อังคาร
13.30-15.30 น.

อังคาร
15.30-17.30 น.
พฤหัสบดี
13.30-15.30 น.
15.30-17.30 น.
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 169 มหัศจรรย์พระอารามหลวง
Amazing Thai Royal Temple๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 170 วัฒนธรรมท้องถิ่นกับการดูแลสุขภาพ
Local Cultures and Healthcare๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 171 วัฒนธรรมกับการแพทย์
Cultures and Medicine๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 172 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ
Cultures Comparative Culture๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 173 วาทศาสตร์สำหรับภาวะผู้นำ
Rhetoric for Leadership๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 174 ศาสนากับการรักษาโรค

Religion and Healing๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 175 ศาสนาเปรียบเทียบ

Comparative Religions๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 176 ศิลปะพิธีกร
Arts of MC๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 177 ศิลปวิจักษ์

Art Appreciation๒ (๒-๐-๔)ผศ.ดร.วุฒินันท์
กันทะเตียน
อังคาร
15.30-17.30 น.

ศุกร์
08.30-10.30 น.
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 178 ศิลปะแห่งรัก


Art of Love๒ (๒-๐-๔)ผศ.ดร.อำนาจ
ยอดทอง
พฤหัสบดี
13.30-15.30 น.
15.30-17.30 น.

ศุกร์
08.30-10.30 น.

คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
SHHU 179 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Development๓ (๒-๒-๕)ดร.ปฐมพงษ์
โพธิ์ประสิทธินันท์
พฤหัสบดี
13.30-15.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์SCGE 102ฟิสิกส์สำหรับผู้บริโภคPhysics for Consumers๒ (๒-๐-๔)อ.ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจอังคาร
13.30-15.30 น.
คณะวิทยาศาสตร์SCGE 103ฟิสิกส์สำหรับผู้ประกอบการในอนาคตPhysics for Future Entrepreneurs๓ (๓-๐-๖)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะวิทยาศาสตร์SCGE 104ท้องฟ้าและดวงดาวSky and Stars๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะวิทยาศาสตร์SCGE 180รู้ทันวิทยาศาสตร์สุขภาพในสื่อOutsmart Health Science in the Media๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะวิทยาศาสตร์SCGE 240การขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
นวัตกรรมพฤกษศาสตร์
Plant Science Innovation-Driven Entrepreneurship๓ (๓-๐-๖)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะวิทยาศาสตร์SCGE 280สนุกกับการขยาย
พันธุ์พืช
Enjoyable Plant Propagation๒ (๒-๐-๔)อ.ดร.ทัฎพงศ์ ดุลยานนท์อังคาร
13.30-15.30 น.
สถาบันแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว
CFGE 101ออกแบบชีวิตLife Design๒ (๒-๐-๔)อ.ดร.นนทสรวง/
อ.ดร.กันนิกา/
อ.ธาม
พฤหัสบดี
13.30-15.30 น.
15.30-17.30 น.
คณะศิลปศาสตร์LAKO 101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นElementary Korean๓ (๓-๐-๖) อ.สุนันทาพุธ
8.30-11.30 น.
คณะศิลปศาสตร์LALA 163 การสื่อสารภาษาไทย
กับการเป็นผู้ประกอบการ
Communication in Thai Language and Entrepreneurship๓ (๓-๐-๖) -ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LAJP 101  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นElementary Japanese ๓ (๓-๐-๖) อ.วิภา (จ,อ.)
/ อ.ดร.ทานพร
(พฤ.ศ.)
จันทร์
13.00-16.00 น.

อังคาร
12.30-15.30 น.

พฤหัสบดี
12.30-15.30 น.

ศุกร์
13.00-16.00 น.
คณะศิลปศาสตร์LAJP 102  ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ชีวิตประจำวันJapanese for Everyday Situation๓ (๓-๐-๖) อ.วิภา /
อ.ดร.ทานพร
ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LAFR 101ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นElementary French ๓ (๓-๐-๖)อ.ชนิดา
จันทร์
13.00-16.00 น.

อังคาร
12.30-15.30 น.

พฤหัสบดี
12.30-15.30 น.
คณะศิลปศาสตร์LAFR 102ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ชีวิตประจำวันFrench for Everyday Situation๓ (๓-๐-๖)อ.ชนิดา
ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LACH 101ภาษาจีนเบื้องต้นElementary Chinese ๓ (๓-๐-๖)อ.ศศิพินทุ์/
อ.ดร.ไพศาล
อังคาร
08.30-11.30 น.

12.30-15.30 น.
พฤหัสบดี
12.30-15.30 น.
คณะศิลปศาสตร์LACH 102ภาษาจีนในสถานการณ์ชีวิตประจำวันChinese for Everyday Situation๓ (๓-๐-๖)อ.ศศิพินทุ์อังคาร
12.30-15.30 น.

คณะศิลปศาสตร์LAFR 150หน้าต่างสู่ฝรั่งเศสWindow to France๓ (๓-๐-๖)อ.ชนิดา
ศุกร์
13.00-16.00 น.
คณะศิลปศาสตร์LACH 209การเขียนภาษาจีนด้วยพู่กันจีนChinese Calligraphy๒ (๑-๒-๓)อ.ศศิพินทุ์ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LATH 100ศิลปะการใช้ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร
Art  of  Using Thai  Language in Communication๓ (๒–๒–๕)-ตรวจสอบกลุ่มเรียนตามที่ ม. ประกาศ
คณะศิลปศาสตร์LATH 116วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
Thai Literary Works and Films๒ (๒ -๐-๔)อ.ณรงศักดิ์

อังคาร
13.00-15.00 น.
คณะศิลปศาสตร์LAEN 103ภาษาอังกฤษระดับ ๑English Level  1๓ (๒–๒–๕)-ตรวจสอบกลุ่มเรียนตามที่ ม. ประกาศ
คณะศิลปศาสตร์LAEN 104ภาษาอังกฤษระดับ ๒English Level  2๓ (๒–๒–๕)-ตรวจสอบกลุ่มเรียนตามที่ ม. ประกาศ
คณะศิลปศาสตร์LAEN 105ภาษาอังกฤษระดับ ๓English Level  3๓ (๒–๒–๕)-ตรวจสอบกลุ่มเรียนตามที่ ม. ประกาศ
คณะศิลปศาสตร์LAEN 106ภาษาอังกฤษระดับ ๔English Level  4๓ (๒–๒–๕)-ตรวจสอบกลุ่มเรียนตามที่ ม. ประกาศ
คณะศิลปศาสตร์LAEN 135การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษListening and Speaking English for Communication๒ (๒ -๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LAEN 136การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษReading and Writing English for Communication๓ (๓ -๐-๖)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LAEN 222การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างได้ผลEffective Presentations in English๒ (๒ -๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LAEN 223 การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ์Situational-based Communicative English๒ (๒ -๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LALA 230 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานBasic Japanese for Communication๒ (๒-๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LAEN 265ทักษะและเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์Critical English Reading Skills and Strategies๓ (๓-๐-๖)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LAEN 266ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพEnglish for Health Science๓ (๓-๐-๖)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LAEN 271การเขียนเพื่อการทำงานและการศึกษาWriting for Work and Study๓ (๓-๐-๖)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LAEN 272ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์English for Medical Professionals๓ (๓-๐-๖)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LAEN 273การแปลภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการทำงานEnglish Translation for Life and Work๓ (๓-๐-๖)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LAEN 274 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์English for Science๓ (๓-๐-๖)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LAEN 275 ภาษาอังกฤษสำหรับการพยาบาลEnglish for Nursing๓ (๓-๐-๖)ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LAEN 434วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชียAsian Literature๓ (๓-๐-๖)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LALA 131ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตSufficiency Economy for
Development of Quality
of Life
๓ (๓-๐-๖)อ.ดร.นิภาวรรณ
อังคาร
12.30-15.30 น.
พฤหัสบดี
12.30-15.30 น.
ศุกร์
8.30-11.30 น.
คณะศิลปศาสตร์LALA 152 ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์History and Films๒ (๒ -๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LALA 161ความรู้เรื่องอาเซียนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการASEAN Kmowledge for Entrepreneurship๓ (๓-๐-๖)อ.ดร.เกรียงไกรพฤหัสบดี
12.30-15.30 น.
คณะศิลปศาสตร์LALA 162พิพิธภัณฑ์วิจักษ์Museum Appreciation๓ (๓-๐-๖)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LALA 258 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกรุงธนบุรีThe Local History of
Thonburi
๒ (๒ -๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LALA 274ปรัชญาความรัก
หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ
Philosophy of Love๓ (๓-๐-๖)ผศ.ดร.อนวัชศุกร์
13.00-16.00 น.
คณะศิลปศาสตร์LAFE 111 มนุษย์กับการชื่นชมศิลปะMan and Arts Appreciation๓ (๓-๐-๖)อ.ดร.เกรียงไกร/
อ.นพดล
อังคาร
12.30-15.30 น.
คณะศิลปศาสตร์LAFE 141หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเองPrinciple of Management
for Self Development
๓ (๓-๐-๖)ผศ.ประฤดา

อังคาร
12.30-15.30 น.
คณะศิลปศาสตร์LAFE 144การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผลCritical Thinking and
Analysis
๓ (๓-๐-๖)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LAFE 145เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเองSelf-Learning Techniques๓ (๓-๐-๖)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LAFE 146การพัฒนาบุคลิกภาพPersonality Development๓ (๓-๐-๖)ผศ.ประฤดาพฤหัสบดี
12.30-15.30 น.
คณะศิลปศาสตร์LAFE 147จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิตPsychologyfor Quality
of life
๓ (๓-๐-๖)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LAFE 149การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลInterpersonal Relationship Development๓ (๓-๐-๖)อ.ดร.พิมพนิต

อังคาร
12.30-15.30 น.
คณะศิลปศาสตร์LAFE 154 ศิลปะกับชีวิตไทยArts and Thai Life๓ (๓-๐-๖)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะศิลปศาสตร์LACH 212จีนศึกษาChinese Studies๓ (๓-๐-๖)อ.ดร.ไพศาล

อังคาร
8.30-11.30 น.
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 161

ลีลาศเพื่อสุขภาพ

Social Dance for Health๒ (๑-๒-๓)อ.พิกุลแก้วจันทร์, พุธ
17.00-18.30 น.
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 162

โยคะเพื่อสุขภาพ
หมายเหตุ: นักศึกษาต้องนำเสื่อโยคะมาเรียนทุกครั้ง

Yoga for Health๒ (๑-๒-๓)อ.ดวงจันทร์/ยุวดี
อ.ชลชัย/ผู้ช่วย
จันทร์, พุธ
07.00 - 8.30 น.
17.00-18.30 น.
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 163ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพSwimming for Health๒ (๑-๒-๓)อ.พิกุลแก้ว/
วิศรุต
อังคาร,พฤหัสบดี
17.00-18.30 น.
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 164 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพThe Arts of Self-
defense for health
๒ (๑-๒-๓)อ.พิกุลแก้ว/
อ.อานนท์
จันทร์, พุธ
17.00-18.30 น.
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 165

แอโรบิกเพื่อสุขภาพ

Aerobic for Health๒ (๑-๒-๓)อ.ชลชัย/ผู้ช่วยจันทร์, พุธ
07.00 - 8.30 น.
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 166 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพTable Tennis for Health๒ (๑-๒-๓)อ.พิกุลแก้ว/
อ.วิริยะ
จันทร์, พุธ
17.00-18.30 น.
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 167 ระบำใต้น้ำเพื่อสุขภาพ Artistic Swimming for Health๒ (๑-๒-๓)อ.ธัญลักษณ์ จันทร์, พุธ
16.30-18.00 น.
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 168เทนนิสเพื่อสุขภาพ
หมายเหตุ: นักศึกษาต้องนำไม้เทนนิสมาเรียนทุกครั้ง
Tennis for Health๒ (๑-๒-๓)อ.พิกุลแก้ว/
อ.จิตตภู

จันทร์, พุธ
17.00-18.30 น.
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 169 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพBasketball for Health๒ (๑-๒-๓)อ.อัมพิกา/
อ.กิตติชัย
จันทร์, พุธ
07.00-8.30 น
อังคาร,พฤหัสบดี
07.00 - 8.30 น.

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 170จักรยานเพื่อสุขภาพ
หมายเหตุ:นักศึกษาต้องนำจักรยานมาเรียนทุกครั้ง
Bike for Health๒ (๑-๒-๓)อ.ชาคริต และ
คณาจารย์
จันทร์, พุธ
17.00-18.30 น.
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 171

ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ

Football for Health๒ (๑-๒-๓)อ.อารมย์
นายวิสรรณ์
จันทร์, พุธ
17.00-18.30 น.
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 172

เปตองเพื่อสุขภาพ

Petanque for Health
for Health
๒ (๑-๒-๓)อ.อำภาจันทร์, พุธ
17.00-18.30 น.
อังคาร,พฤหัสบดี
17.00-18.30 น.

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 173

กายและจิตเพื่อสุขภาพ

Body and Mind for
Health
๒ (๑-๒-๓)-ไม่เปิดสอน 1/62
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 174กีฬากับการท่องเที่ยว
หมายเหตุ: มีค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษานอกสถานที่ คนละ 3,000 บาท และนักศึกษาต้องสามารถปั่นจักรยานได้
Sport and Travel๒ (๑-๒-๓)ผศ.ประณมพร
โภชนสมบูรณ์
เสาร์-อาทิตย์
16.30-18.00 น.
(4 สัปดาห์)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 175 สุขภาพกระบวนทัศน์ใหม่New Paradigm Health๒ (๒ -๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา
SPGE 137แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
หมายเหตุ: นักศึกษาต้องนำไม้แบตฯมาเรียนทุกครั้ง
Badminton for Health๒ (๑-๒-๓)นุชนภางค์จันทร์, พุธ
07.00-8.30 น.

อังคาร,พฤหัสบดี
07.00-8.30 น.
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
ENGE 100  โลกและธรรมชาติThe Earth and Nature ๓ (๓-๐-๖)รศ.ประพฤติ
เกิดสืบ
อังคาร
13.30-16.30 น.
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
ENGE 105  บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมIntegrating Health and the Environment๓ (๓-๐-๖)อ.สัญชัย
สูติพันธ์วิหาร
พฤหัสบดี
13.30-16.30 น.
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
ENGE 107  จริยธรรมสิ่งแวดล้อม : ในระบบนิเวศสังคมEnvironmental Ethics
in the Socio-Ecosystem
๓ (๓-๐-๖)ดร.กมลาภรณ์
คนองเดช
พฤหัสบดี
9.00-12.00 น.
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
ENGE 108 หลักการป้องกันและควบคุมมลพิษในชีวิตประจำวันPrinciples of Pollution Prevention and Control in the Daily Life๓ (๓-๐-๖)ดร.ณภัสนันท์
พสุการัชต์ชัย
อังคาร
13.30-16.30 น.
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
ENGE 109 นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมCreative Innovations for Health and the Environment๓ (๓-๐-๖)ดร.จิรทยา
พันธุ์สุข
พฤหัสบดี
13.30-16.30 น.
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
ENGE 110 การจัดการขยะอย่างยั่งยืนในชีวิตประจำวัน Sustainable Waste Management in the Daily Life ๓ (๓-๐-๖)ดร.วิชญา
รงค์สยามานนท์
พฤหัสบดี
13.30-16.30 น.
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
ENGE 111ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมSufficiency Economy
and the Natural Resource and Environmental Management
๓ (๓-๐-๖)ผศ.เกษม
กุลประดิษฐ์
พฤหัสบดี
13.30-16.30 น.
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์
ENGE 112การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับชีวิตประจำวันEnergy and the Environmental Management in the Daily Life ๓ (๓-๐-๖)ผศ.ดร.สุรีย์วัลย์
สิทธิจันดา
อังคาร
13.30-16.30 น.
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์MSGE 103ศิลปะและวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์Arts and Sciences for Human Development๒ (๒ -๐-๔)-ไม่เปิดสอน 1/62
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์MSGE 102สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์Social Studies for
Human Development
๓ (๓-๐-๖)-ไม่เปิดสอน 1/62
คณะวิศวกรรมศาสตร์
EGID 102การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่New Product Development๓ (๓-๐-๖)อ.ดร.พัฒนาช
พัฒนะศรี
พฤหัสบดี
13.30-15.30 น.
วิทยาลัยราชสุดาRSGE 210ภาษามือไทยขั้นแนะนำIntroduction to Thai
Sign Language
๓ (๓-๐-๖)อ.ดร.สุพิน
นายอง
จันทร์
13.00-18.00 น.
วิทยาเขตกาญจนบุรีKAGE 101สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนInterdisciplinary for Sustainable Development๓ (๓-๐-๖)-ไม่เปิดสอน 1/62