กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงสร้างการบริหารโครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์
26/04/2018
ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
28/11/2018

MU: Template for Degree Profile

หลักสูตรที่จัดทำแบบรายงานข้อมูลหลักสูตร MU: Template for Degree Profile

คณะ หลักสูตร เอกสาร
 คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  ดาวน์โหลด
 คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค  ดาวน์โหลด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) ดาวน์โหลด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ดาวน์โหลด
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ดาวน์โหลด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ,หลักสูตรพหุวิทยาการ) ดาวน์โหลด
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดาวน์โหลด
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดาวน์โหลด
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย  (หลักสูตรนานาชาติ) ดาวน์โหลด
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ดาวน์โหลด
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ดาวน์โหลด
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดาวน์โหลด
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ดาวน์โหลด