กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
Student Evaluation System
20/07/2017
Education Information
20/07/2017

Curriculum_Management

แบบฟอร์มประกอบการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรของส่วนงาน
เสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
MU Template for Degree Profile
(ตัวอย่างการกรอกข้อมูล Mu Template for Degree Profile)
เอกสารประกอบการประชุมฯ (หลักสูตรใหม่)
แบบเสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรใหม่ (MU-CUR 02)
เอกสารประกอบการประชุมฯ (หลักสูตรปรับปรุง)
– แบบเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง (MU-CUR 03)
แบบฟอร์มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ (สมอ.08)
แบบฟอร์มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ (สมอ.08) ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบฟอร์ม มคอ.2 ตามหลักการ Outcome-based  Education
– แบบฟอร์ม มคอ.2 ภาษาไทย (14 ก.ย. 2563) ภาษาอังกฤษ (14 ก.ย. 2563)
– ตัวอย่างแบบฟอร์ม มคอ.2 (ไฟล์ PDF) ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ 
แบบฟอร์ม มคอ.3 ตามหลักการ Outcome-based  Education
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/หมวดวิชาเลือกเสรี ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
          มคอ. 3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับหมวดที่ 5) ฉบับปรับปรุงเดือน ก.ค. 2563
หมวดวิชาเฉพาะ ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ

          มคอ. 3 หมวดวิชาเฉพาะ (ปรับหมวดที่ 5) ฉบับปรับปรุงเดือน ก.ค. 2563

———————————————–

แบบฟอร์ม มคอ.4 ตามหลักการ Outcome-based  Education