MUx

17/10/2019

โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้

โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ Overview Mahidol University Extension MU MUST KNOW เรื่องการจัดทำการเรียนการสอนออนไลน์ โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  รายละเอียดโครงการและการส่งผลงาน  ดาวน์โหลดใบสมัคร   ดาวน์โหลดฟอนต์มหาวิทยาลัย (Font DB Lim X) […]
16/10/2019

เกี่ยวกับ MUx

Mahidol University Extension (MUx) คือการนำเทคโนโลยีการศึกษาและ E-learning มาใช้ในการเรียนการสอน ดำเนินโครงการพัฒนา E-learning และสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบจัดการเรียนรู้ (LMS: Learning Management System) ออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล บทเรียนและวิชาออนไลน์ วางแผน ผลิต ออกแบบ ถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ โมชันกราฟฟิกและสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงประสานงานกับคณะ/สถาบัน เพื่อฝึกอบรมแก่คณาจารย์เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาและนักศึกษาเพื่อผลักดันส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีการศึกษาและ E-learning มาใช้  พร้อมประเมินผลและติดตามการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาและ E-learning ในการเรียนการสอนรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค […]
16/10/2019

คู่มืออย่างง่าย

สำหรับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อสนับสนุนพัฒนาบทเรียนออนไลน์/รายวิชาออนไลน์ วิธีการขอใช้ระบบ MUx ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์/รายวิชาออนไลน์ วิธีเข้าใช้งานในฝั่ง Studio และเมนูพื้นฐานสำหรับทีมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่ใช้ในการสร้างรายวิชา วิธีการใช้งานเมนูต่าง ๆ ใน studio-muxdev.mahidol.ac.th วิธีการทำ subtitle .srt เพื่อใส่ในระบบ MUx วิธีการใส่ subtitle ใน Open edX บนระบบ MUx วิธีการอัพโหลดวีดีโอบนระบบ Youtube […]
16/10/2019

โครงการอบรมฯ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฯ ได้ที่ http://gg.gg/Training2563 เลื่อนการอบรมในห้องปฏิบัติการ ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์ ‘ไวรัสโคโรน่า’ (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ 1. การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design) ครั้งที่ 1 วันที่  25 เดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่  […]