Main Menu

19/11/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 1/2563”

วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน 2562 เวลาอบรม : 9.00-12.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.) สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
01/11/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Instruction on MUx) ครั้งที่ 1/2563”

วันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน 2562 เวลาอบรม : 9.00-16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.) สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17/10/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 1/2563”

17/10/2019

ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้

กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีโครงการประกวด ตราสัญลักษณ์ (Logo) Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำตราสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดมาใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (MUx)สำหรับนักศึกษา รวมถึงโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์ (Mahidol MOOC)  เพื่อบริการความรู้สำหรับประชาชน บุคคลทั่วไป      โดย ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดฯได้แก่ นายสิปปวิชญ์ ทิศป้อง ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ภายใต้แนวความคิด “การให้ความรู้เพิ่มพูนปัญญาคือการชี้นำหนทางสว่างจึงเป็นที่มาของดาวเปล่งแสงจรัส สัญลักษณ์แทนความหมายของตราสัญลักษณ์และมีลักษณะเป็นตัวอักษร […]