มหิดลวิทยาจารย์

26/04/2018

Publication

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1994-2000
26/04/2018

เกี่ยวกับโครงการ

ที่มาโครงการ เปรียบเทียบระยะเวลาการศึกษา เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ ขั้นตอนการสมัครเข้าโครงการ สิ่งที่นักศึกษาต้องรายงานผลไปยังโครงการ รหัสนักศึกษา ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และห้องสมุด การเปลี่ยนแปลงสถานภาพนักศึกษา กำหนดการเมื่อนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าโครงการแล้ว โครงสร้างการบริหารโครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตที่เปิดรับสมัครในมหาวิทยาลัยมหิดล
26/04/2018

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

การเรียนในระดับปริญญาเอกโดยปกติใช้เวลา 3-5 ปี ขึ้นกับหลักสูตรและระยะเวลาในการทำวิทยานิพนธ์ โดยทั่วไปการศึกษาระดับปริญญาเอกจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ใน 1-2 ปีแรก นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆซึ่งมุ่งเน้นให้คิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ หลังจากนั้น จะใช้เวลาอีก 2-3 ปี ในการทำวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นการทำวิจัยเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงนี้ นักศึกษาสามารถเดินทางไปศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศได้ ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.grad.mahidol.ac.th/ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, Faculty […]
26/04/2018

โครงสร้างการบริหารโครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์

ชื่อกรรมการนโยบายโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (MSP) ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล อธิการบดี รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา  หัวหน้างานบริการการศึกษา กองบริหารการศึกษา ชื่อกรรมการบริหารโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (MSP) ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา […]