กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ