กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
29/10/2021
บันทึกการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
24/11/2021

ศิษย์เก่าจะได้รับ Digital Transcript ฟรี (Digital Transcript is out now)

Digital Transcript ใบแสดงผลการศึกษารูปแบบดิจิทัล
มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายการกําหนดมาตรฐานการจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษา
อันมีประโยชน์ สําหรับการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงเอกสาร
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารผ่านระบบดิจิทัลได้

✨ ศิษย์เก่า ขอ Transcript ผ่าน One Stop Service https://forms.gle/NWi1XAmLZUW1G4wD7 รับฟรี Digital Transcript

🎓 ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี รับ Digital Transcript ฟรีทันที

📌 สามารถรับ Digital Transcript ผ่านทางเว็บไซต์ https://muesc.mahidol.ac.th

**สำหรับศิษย์เก่าที่จบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ลงมา จะไม่สามารถรับ Digital Transcript ได้ **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

📩 Email: onestopservice@mahidol.edu

📞 โทร. 02-849-4561-71