ระบบประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
20/07/2017
สารสนเทศด้านการศึกษา
20/07/2017

ขั้นตอนการขอเสนอเปิด-ปิดหลักสูตรใหม่ /หลักสูตรปรับปรุง

เสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
MU Template for Degree Profile
(ตัวอย่างการกรอกข้อมูล Mu Template for Degree Profile)
เอกสารประกอบการประชุมฯ (หลักสูตรใหม่)
แบบเสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรใหม่ (MU-CUR 02)
เอกสารประกอบการประชุมฯ (หลักสูตรปรับปรุง)
– แบบเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง (MU-CUR 03)
แบบฟอร์มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ (สมอ.08)
แบบฟอร์มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ (สมอ.08) ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบฟอร์ม มคอ.3 ตามหลักการ Outcome-based  Education
รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเฉพาะ ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์ม มคอ.4 ตามหลักการ Outcome-based  Education
แบบฟอร์ม มคอ.5-มคอ.7
มคอ.5 (แบบฟอร์ม ภาษาไทย) / แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ
** รายวิชาศึกษาทั่วไป/รายวิชาพื้นฐาน ของส่วนงานที่เปิดสอนในบัญชีกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล หากประสงค์ข้อมูล มคอ.3 ขอให้ติดต่อส่วนงานที่รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาโดยตรง ทั้งนี้เพื่อความพร้อมในการเปิดสอนและข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน **
มคอ.6 (แบบฟอร์ม ภาษาไทย) / แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ
มคอ.7 (แบบฟอร์ม ภาษาไทย) / แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ