กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
20/07/2017
สารสนเทศด้านการศึกษา
20/07/2017

ขั้นตอนการขอเสนอเปิด-ปิดหลักสูตรใหม่ /หลักสูตรปรับปรุง

แบบฟอร์มประกอบการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรของส่วนงาน
เสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
MU Template for Degree Profile
(ตัวอย่างการกรอกข้อมูล Mu Template for Degree Profile)
เอกสารประกอบการประชุมฯ (หลักสูตรใหม่)
แบบเสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรใหม่ (MU-CUR 02)
เอกสารประกอบการประชุมฯ (หลักสูตรปรับปรุง)
– แบบเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง (MU-CUR 03)
แบบฟอร์มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ (สมอ.08)
แบบฟอร์มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ (สมอ.08) ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบฟอร์ม มคอ.2 ตามหลักการ Outcome-based  Education
– แบบฟอร์ม มคอ.2 ภาษาไทย (22 พ.ค. 62) ภาษาอังกฤษ (18 มี.ค. 62)
– ตัวอย่างแบบฟอร์ม มคอ.2 (ไฟล์ PDF) ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ 
แบบฟอร์ม มคอ.3 ตามหลักการ Outcome-based  Education
– หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/หมวดวิชาเลือกเสรี ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
– หมวดวิชาเฉพาะ ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์ม มคอ.4 ตามหลักการ Outcome-based  Education