กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
20/07/2017
สารสนเทศด้านการศึกษา
20/07/2017

ขั้นตอนการขอเสนอเปิด-ปิดหลักสูตรใหม่ /หลักสูตรปรับปรุง


เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
         – MU Template for Degree Profile
          (ตัวอย่างการกรอกข้อมูล Mu Template for Degree Profile)
         – เอกสารประกอบการประชุมฯ (หลักสูตรใหม่)
         – แบบเสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรใหม่ (MU-CUR 02)
         – เอกสารประกอบการประชุมฯ (หลักสูตรปรับปรุง)
         – แบบเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง (MU-CUR 03)
         – แบบฟอร์มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ (สมอ.08)
         – แบบฟอร์มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ (สมอ.08) ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

แบบฟอร์ม มคอ.2 ตามหลักการ Outcome-based  Education
         – แบบฟอร์ม มคอ.2 ภาษาไทย (23 เม.ย. 2564)
         – ตัวอย่างแบบฟอร์ม มคอ.2 (ไฟล์ PDF) ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
         (ตัวอย่างแนวทางการจัดทำหมวด 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล)


แบบฟอร์ม มคอ.3 ตามหลักการ Outcome-based  Education
          มคอ. 3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับหมวดที่ 5)
          – แบบฟอร์ม ฉบับภาษาไทย (23 เม.ย. 2564) 

          มคอ. 3 หมวดวิชาเฉพาะ (ปรับหมวดที่ 5)
         – แบบฟอร์ม ฉบับภาษาไทย (23 เม.ย. 2564) 


แบบฟอร์ม มคอ.4 ตามหลักการ Outcome-based  Education


แบบฟอร์ม มคอ.5 ตามหลักการ Outcome-based Education


แบบฟอร์ม มคอ.6 ตามหลักการ Outcome-based Education


แบบฟอร์ม มคอ.7 ตามหลักการ Outcome-based Education