กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
14/05/2020
ฟอร์มเสนอผลงานสำหรับรางวัลการสอนออนไลน์  ประจำปีพ.ศ. 2563
03/12/2020

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด และหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับการศึกษา

สังกัดคณะ
ชื่อหลักสูตร
ประเภทหลักสูตร
ระดับปริญญา
รูปแบบหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ) Mahidol University - University College London (UCL) Double Degree Program
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

คณะเทคนิคการแพทย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะเทคนิคการแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะเทคนิคการแพทย์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะเภสัชศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะเภสัชศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะเภสัชศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี(หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
TQF

คณะเภสัชศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะเภสัชศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะเภสัชศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะเภสัชศาสตร์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการกำกับดูแลเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก(หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

OBE

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

OBE

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ไทย

ประกาศนียบัตร

OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ และสารสนเทศคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต(หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
TQF

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
ไทย

ปริญญาเอก
OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ และสารสนเทศคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

TQF

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต(หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

TQF

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเจริญพันธุ์และการประยุกต์เทคโนโลยี
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (To kyo Medical and Dental University, Japan)Joint Program
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (The University of Glasgow, United Kingdom) Double Degree 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาเอก
TQF

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
TQF

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท


OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
ไทย

ปริญญาโท

TQF

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

TQF

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

TQF

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 
ไทย

ปริญญาโท

TQF

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด 
ไทย

ปริญญาโท

TQF

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลินิก 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


TQF

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
ไทย

ปริญญาตรี


TQF

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ไทย

ประกาศนียบัตร
OBE

คณะกายภาพบำบัด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
TQF

คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะกายภาพบำบัด
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะกายภาพบำบัด
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก 
ไทย

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

TQF

คณะกายภาพบำบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะกายภาพบำบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
ไทย

ปริญญาตรี


TQF

คณะทันตแพทยศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะทันตแพทยศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) (International Medical College (IMC), MIB GmBh, Muenster, Germany) Double Degree Program
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะทันตแพทยศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

OBE

คณะทันตแพทยศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
ไทย

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

TQF

คณะทันตแพทยศาสตร์
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง
ไทย

ประกาศนียบัตร
TQF

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


TQF

คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ไทย

ปริญญาเอก
OBE

คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
ไทย

ปริญญาโท

TQF

คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ไทย

ปริญญาตรี


TQF

คณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
TQF

คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ)
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิทยาศาสตร์
"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ)"
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ พหุวิทยาการ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไทย

ปริญญาเอก
TQF

คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
TQF

คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ไทย

ปริญญาเอก
TQF

คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
TQF

คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)  Double Degree Program
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

TQF
คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ไทย

ปริญญาตรี


TQF
คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะศิลปศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะศิลปศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม (หลักสูตรภาคปกติ-ภาคพิเศษ) 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคัมภีร์พุทธศาสนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ไทย

ปริญญาเอก
OBE

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาเอก
OBE

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา 
ไทย

ปริญญาเอก
OBE

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาเอก
OBE

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาเอก
OBE

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาเอก
TQF

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาเอก
OBE

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
ไทย

ปริญญาเอก
OBE

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ไทย

ปริญญาเอก
TQF

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

TQF

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

TQF

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

TQF

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

TQF

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

TQF

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
ไทย

ปริญญาตรี


TQF

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

TQF

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก(หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

TQF

คณะสัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ


ปริญญาเอก
OBE

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ) 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะสาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะสาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยการจัดการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

วิทยาลัยการจัดการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

วิทยาลัยการจัดการ
การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ) Double Degree Toulouse University, France
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

วิทยาลัยการจัดการ

การจัดการมหาบัณฑิต (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
ไทย

ปริญญาเอก
OBE

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

TQF

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
เตรียมอุดมดนตรี (ประกาศนียบัตรวิชาชีพดนตรี)
ไทย

ประกาศนียบัตร
TQF
วิทยาลัยนานาชาติหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยนานาชาติ
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

วิทยาลัยนานาชาติ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยนานาชาติ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
นานาชาติ

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยราชสุดา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ)
ไทย


ปริญญาเอก
OBE

วิทยาลัยราชสุดา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

วิทยาลัยราชสุดา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

วิทยาลัยราชสุดา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยราชสุดา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)  (Liverpool John Moores University, University of Taipei, National University of Singapore, University of Chichester) Double Degree Program
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
TQF

วิทยาลัยศาสนศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

TQF

วิทยาลัยศาสนศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ(หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
TQF

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

สถาบันโภชนาการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

สถาบันโภชนาการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

สถาบันโภชนาการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

TQF
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
ไทย

ปริญญาเอก
OBE

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
TQF

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
ไทย

ปริญญาเอก
OBE

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
ไทย

ปริญญาโท

TQF

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

TQF

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสาธารณะ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท


OBE

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ไทย

ปริญญาตรี


OBE

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ไทย

ปริญญาตรี


TQF

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ไทย

ปริญญาตรี


TQF

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
ไทย

ปริญญาตรี


TQF

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) Double Degree Program
นานาชาติ

ปริญญาโท

TQF

โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 
ไทย

ปริญญาเอก
OBE

โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
TQF

โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาโท

TQF

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและ คุ้มครองเด็ก (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

OBE

 โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

 โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ 
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 
ไทย

ปริญญาโท

OBE

โครงการร่วมบัณฑิตวิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
นานาชาติ

ปริญญาโท

OBE

โครงการร่วมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 
นานาชาติ

ปริญญาเอก
OBE

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ)
ไทย

ปริญญาโท

TQF

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
นานาชาติ

ต่ำกว่าป.ตรี

-