กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

     แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

     บทเรียนออนไลน์  

     คู่มือการใช้งาน  

    โปรแกรม-ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

     Infographic/Clips ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์