Main Menu

14/05/2020

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .pdf สำหรับเปิดดูในโทรศัพท์มือถือ และสั่งพิมพ์เอกสาร 
18/03/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอกเพื่อรับมือสถานการณ์ COVID-19

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thaimooc) แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Thai Mooc ในสถานการณ์ไม่ปกติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคนาสายพันธุ์ใหม่  2019 (COVID-19) กระทรวงดิจิทัล (DES) ได้จัดทำการให้บริการ work at home สำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  หน่วยราชการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ สดช. แบบฟอร์มขอรับบริการแอปพลิเคชัน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่
18/03/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรับมือสถานการณ์ COVID-19

23 ธันวาคม 2563 : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 23 ธันวาคม 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่ศาลายาการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 22 ธันวาคม 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเลื่อนหรืองดจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]
18/03/2020

คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรับมือสถานการณ์ COVID-19

19 มีนาคม 2563: คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการคัดกรองผู้เข้าข่ายสัมผัสใกล้ชิดนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เหลืออีก 4 ราย 17 มีนาคม 2563: คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การระงับการเรียนการสอน ในทุกระดับชั้นของมหาวิทยาลัยมหิดลและแนวทางในการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 17 มีนาคม 2563: คำแถลงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง […]