Main Menu

02/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 2/2564”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่าน Webex Meetings โดยจะมีรายละเอียดห้องและเอกสารประกอบส่งถึงท่านผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้ ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ส่วนงาน 1 นางสาวสุภาวดี พันธุมาศ […]
02/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 1/2564”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่าน Webex Meetings โดยจะมีรายละเอียดห้องและเอกสารประกอบส่งถึงท่านผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้ ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ส่วนงาน 1 นายเจตพล แสงกล้า […]
26/03/2021

แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์ ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน 2564 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประไทย

  วันนี้ (25 มีนาคม 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564” พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์ โฆษิตเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลสถาบันส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 จัดโดย […]
08/12/2020

บริการห้องสตูดิโอ

 ☆☆ จองใช้บริการห้องสตูดิโอ MUx คลิกที่นี่ ☆☆