มหิดลวิทยาจารย์

26/04/2018

กำหนดการเมื่อนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าโครงการแล้ว

การลงทะเบียนเรียน รับเข้าศึกษา หลักสูตร การลงทะเบียนเรียน รับเข้าชั้นปีที่ 1 ●     หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองตามระเบียบของคณะต้นสังกัด รับเข้าชั้นปีที่ 3 ●     หลักสูตรปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต)   ●     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาต้องมีคะแนนสอบ IELTS อย่างน้อย 6.5 […]
26/04/2018

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพนักศึกษา

1. การขอลาพักการศึกษา        ในระหว่างที่ศึกษาปริญญาเอก หากนักศึกษามีความจำเป็นที่ต้องลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย และแจ้งสถานภาพของนักศึกษาให้โครงการฯ รับทราบโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่การพักจนถึงการกลับเข้าศึกษาต่อ 2. การขอระงับทุนโครงการฯ เพื่อขอรับทุนอื่น        หากนักศึกษามีความประสงค์จะไปรับทุนอื่น เช่น ทุนกาญจนาภิเษก นักศึกษาจะต้องแจ้งให้โครงการฯ ทราบ เพื่อโครงการฯ จะได้ดำเนินการระงับทุน ซึ่งนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจะถูกระงับสิทธิในฐานะนักเรียนทุนของโครงการฯ ในการเบิกจ่ายทุกรายการ […]
26/04/2018

รหัสนักศึกษา ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และห้องสมุด

รหัสนักศึกษา เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานวิชาในหลักสูตรของโครงการฯ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะใช้รหัสนักศึกษา ดังนี้ รหัสตัวเลขหกหลัก ที่เป็นรหัสของนักศึกษาแพทยศาสตร์ตามต้นสังกัดจะยังใช้ต่อไป โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในโครงการฯ จนสำเร็จการศึกษาทั้ง 3 หลักสูตร (ปริญญาตรี เอก และ พ.บ. / ท.บ. / ภ.บ. / สพ.บ.) รหัสอักษร  จะมีการเปลี่ยนไปใช้ รหัส SCMP/B […]
26/04/2018

สิ่งที่นักศึกษาต้องรายงานผลไปยังโครงการ

สิ่งที่นักศึกษาต้องรายงานผลไปยังโครงการฯ ตั้งแต่ได้รับคัดเลือกจนจบหลักสูตร 1. เมื่อนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ        1.1 ผู้ปกครองนักศึกษาต้องมาแสดงความยินยอมให้ศึกษาในหลักสูตรโครงการฯ ในเอกสารบันทึกข้อตกลงการรับทุนฯ  ซึ่งผู้ปกครองจะต้องลงลายมือชื่อในวันมอบตัวตามวันเวลาที่โครงการฯ กำหนด        1.2 นักศึกษาต้องเขียนใบมอบฉันทะ (รับเอกสารได้ที่กองบริหารการศึกษา) ให้โครงการฯ เพื่อโอนเงินเดือนของนักศึกษาผ่านบัญชีทุก ๆ สิ้นเดือน นักศึกษาจะได้รับเงินเดือนแรก คือ สิ้นเดือนเมษายนโดยโครงการฯ จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ตามที่นักศึกษาได้แจ้งไว้ […]