มหิดลวิทยาจารย์

26/04/2018

การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2565

✅ ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2565 การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1 ทุน และสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา (Quota) ผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th
26/04/2018

ประกาศผลผู้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลผู้รับทุนโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ ชั้นปีที่ 6   ประกาศผลผู้รับทุนโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ ชั้นปีที่ 3 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)    
26/04/2018

ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ พ.ศ. 2563 (ให้ทุน)  บันทึกข้อตกลงรับทุนการศึกษา โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ สัญญารับทุนการวิจัยเพิ่มเติมต่างประเทศ ของ นักศึกษาโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ ประกาศคุณสมบัตินักศึกษาโครงการ Mahidol Medical Scholars Program ที่จะเข้าศึกษาในระดับคลินิก พ.ศ. 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าโครงการ Medical Scholars Program แบบฟอร์มใบคำร้องขอลาออกจากโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ […]
26/04/2018

กิจกรรม

2560 การประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำระบบรับนักศึกษาโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ ปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00–15.00น. ณ ห้องประชุมจันทร์มณี โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลา  การสัมมนาทางวิชาการสาหรับนักศึกษาโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (MSP Forum) ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00-16.00 น. ณ […]