MUx

17/10/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 1/2563”

17/10/2019

ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้

กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีโครงการประกวด ตราสัญลักษณ์ (Logo) Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำตราสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดมาใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (MUx)สำหรับนักศึกษา รวมถึงโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์ (Mahidol MOOC)  เพื่อบริการความรู้สำหรับประชาชน บุคคลทั่วไป      โดย ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดฯได้แก่ นายสิปปวิชญ์ ทิศป้อง ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ภายใต้แนวความคิด “การให้ความรู้เพิ่มพูนปัญญาคือการชี้นำหนทางสว่างจึงเป็นที่มาของดาวเปล่งแสงจรัส สัญลักษณ์แทนความหมายของตราสัญลักษณ์และมีลักษณะเป็นตัวอักษร […]
17/10/2019

โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้

โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ Overview Mahidol University Extension MU MUST KNOW เรื่องการจัดทำการเรียนการสอนออนไลน์ โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  รายละเอียดโครงการและการส่งผลงาน  ดาวน์โหลดใบสมัคร   ดาวน์โหลดฟอนต์มหาวิทยาลัย (Font DB Lim X) […]
16/10/2019

เกี่ยวกับ MUx

Mahidol University Extension (MUx) คือการนำเทคโนโลยีการศึกษาและ e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน ดำเนินโครงการพัฒนา e-Learning และสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบจัดการเรียนรู้ (LMS: Learning Management System) ออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล บทเรียนและวิชาออนไลน์ วางแผน ผลิต ออกแบบ ถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ โมชันกราฟิกและสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงประสานงานกับคณะ/สถาบัน เพื่อฝึกอบรมแก่คณาจารย์เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาและนักศึกษาเพื่อผลักดันส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีการศึกษาและ e-Learning มาใช้  พร้อมประเมินผลและติดตามการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาและ e-Learning […]