Main Menu

17/01/2020

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

แนวทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 64 กำหนดการสอบ MU-ELT สำหรับนักศึกษา รหัส 63 เลื่อนสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (MU-ELT) รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1 (รหัส 63) ที่มีสิทธิ์สอบ MU-ELT ตามกำหนดการสอบ MU-ELT สำหรับนักศึกษา รหัส 63  ข้อบังคับ/ประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ฉบับภาษาไทย / ฉบับภาษาอังกฤษ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง […]
08/01/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 2/2563”

วันที่ 17 เดือนมกราคม 2563 เวลา : 8.30-12.00 น. สถานที่ : ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13/12/2019

06/12/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “กระบวนการผลิตและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Media plan and production) ครั้งที่ 1/2563”

วันที่ 17 เดือนธันวาคม 2562 เวลาอบรม : 9.00-12.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.) สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา