Main Menu

17/01/2020

test

เนื้อหา
17/01/2020

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

ข้อบังคับ/ประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ฉบับภาษาไทย / ฉบับภาษาอังกฤษ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 การสอบภาษาอังกฤษ MU-ELT Computer-Based Examination ลงทะเบียนเข้าร่วมสอบภาษาอังกฤษ MU-ELT Computer-Based Examination (ช่วงทดสอบระบบ) […]
08/01/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 2/2563”

วันที่ 17 เดือนมกราคม 2563 เวลา : 8.30-12.00 น. สถานที่ : ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13/12/2019