01/11/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Instruction on MUx) ครั้งที่ 1/2563”

เวลาอบรม : 9.00-16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.) สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17/10/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 1/2563”

23/04/2019

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Excellent Teaching and Learning Program Module 1: Foundations in Learning and Teaching

หลักการและเหตุผล                    มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580) ไว้ 4 ยุทธศาสตร์  โดยยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 2 คือ Academic and Entrepreneurial Education เป้าประสงค์หลักเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็น world class talents กลยุทธ์หนึ่ง คือ มุ่งเน้นพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการศึกษาและกิจการนักศึกษา โดยมีทักษะด้าน 21st […]
17/12/2018

Financial Literacy : DCU (Digital Convergence University)

                                  1. Financial Literacy ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ตามความง่ายยากของเนื้อหา และความเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนแต่ละหลักสูตร โดยผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนเข้าเรียน (Enroll) […]