มหิดลวิทยาจารย์

26/04/2018

ถาม-ตอบ

1. การชดใช้ทุน เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ผู้รับทุนตกลงยินยอมเข้าทำงานติดต่อกันเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับทุนตามสัญญานี้ ในต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย แต่ถ้าต้นสังกัดไม่มีตำแหน่งรองรับให้เข้าทำงานในส่วนงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ถ้าไม่มีตำแหน่งว่างในมหาวิทยาลัย ให้เข้าทำงานในหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่ผู้รับทุนปฏิบัติงานบ้างแต่ไม่ครบเวลาดังกล่าว ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบคืนเงินทุนที่ผู้ให้ทุนได้จ่ายไปแล้ว โดยลดลงตามส่วนจำนวนเวลาที่ผู้รับทุนปฏิบัติงานไปบ้างแล้ว ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดการให้ทุน และการชดใช้ทุนของโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ ได้ทางเว็บไซต์ https://op.mahidol.ac.th/ea/wp-content/uploads/2018/04/sign-student.pdf – สัญญารับทุนการศึกษานักศึกษาโครงการ Mahidol Medical Scholars Program (ชดใช้ทุน) 2. อยากจะเป็นอาจารย์แพทย์ […]
26/04/2018

ติดต่อเรา MSP

ดาวน์โหลดแผนที่ ติดต่อขอรับรายละเอียดโครงการได้ที่   – กองบริหารการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหิดล  999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร 02-849-4500 ต่อ 4260 – ห้องสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ […]
26/04/2018

การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563

การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ เปิดรับนักศึกษาปี 1 เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับทุนแพทย์นักวิจัยสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 1 ทุน ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 : โควตา (Quota) ในปีการศึกษา 2563 ผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th
26/04/2018

ประกาศผลผู้รับทุน

ประกาศผลผู้รับทุน อยู่ระหว่างกระบวนการสอบคัดเลือก