กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการรางวัลการสอนออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2563
30/04/2021
03/06/2021

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ลำดับ ชื่อวิชา ส่วนงาน  กลุ่มวิชา
1. กระบวนการยุติธรรมไทย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาที่ร่วมมือกับองค์กรเอกชน/ภาครัฐ
2. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาสำหรับเรียนล่วงหน้าหรือเทียบโอนของหลักสูตร
3. เทคโนโลยีบล็อกเชน และการประยุกต์ใช้งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาสร้างทักษะใหม่ที่เป็น specific skills
4. การจัดการเพื่อความยั่งยืนในธุรกิจและสตาร์ทอัพระหว่างประเทศ วิทยาลัยการจัดการ กลุ่มวิชา Soft Skills
5. การบริหารธุรกิจทางทันตกรรมสำหรับมือใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ กลุ่มวิชา Soft Skills
6. ภาษาจีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มวิชา Soft Skills
7. เพศวิถีและการให้คำปรึกษาทางเพศสำหรับวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มวิชา Soft Skills