กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิษย์เก่าจะได้รับ Digital Transcript ฟรี (Digital Transcript is out now)
19/11/2021

บันทึกการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network