กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
(ปิดรับสมัคร) การเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC /พัฒนารายวิชาแบบ MOOC ประจำปีงบประมาณ 2561
23/01/2018
MU: Template for Degree Profile
10/07/2018

โครงสร้างการบริหารโครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์

ชื่อกรรมการนโยบายโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (MSP)

 1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล
 2. อธิการบดี
 3. รองอธิการบดี
 4. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี
 5. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ
 6. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
 7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
 8. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 9.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 10. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 11. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
 12.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 13.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 14.  ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา
 15.  หัวหน้างานบริการการศึกษา กองบริหารการศึกษา

ชื่อกรรมการบริหารโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (MSP)

 1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
 3. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 4.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 5.  รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
 6. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
 7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
 8. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
 9. รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ บัณฑิตศึกษา และพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
 10.  ศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 11. ดร. นายแพทย์นพพร อภิวัฒนากุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 12.  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ดร.ชนิตรา ธุวจิตต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 13. ดร. นายแพทย์บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 14. รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท คณะวิทยาศาสตร์
 15. ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา
 16. หัวหน้างานบริการการศึกษา กองบริหารการศึกษา