กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เปรียบเทียบระยะเวลาการศึกษา
26/04/2018

จุดประสงค์

        หลักสูตรการผลิตแพทย์และทันตแพทย์ในปัจจุบันมีจุดประสงค์หลักเพื่อมุ่งผลิตแพทย์และทันตแพทย์ที่เน้นการรักษาผู้ป่วย  บัณฑิตที่จบออกไปแล้ว จึงเป็นเพียงส่วนน้อยที่สนใจจะมาเป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์หรือทำงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากหลายสาเหตุ อาทิ เหตุผลทางเศรษฐกิจ การยอมรับในสังคมและความถนัดทางวิชาการ ผลลัพท์คือ ขาดแคลนอาจารย์แพทย์และนักวิจัยที่เป็นแพทย์ ในขณะเดียวกันคุณภาพของสถาบันแพทยศาสตร์ของไทยนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยบ่งชี้ที่สำคัญ คือ ความก้าวหน้าทางงานวิจัยและการเรียนการสอน ดังนั้น หากมิได้วางแผนเพื่อป้องกันการขาดแคลนบุคลากรในลักษณะดังกล่าว ก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและมาตรฐานทางวิชาการในสถาบันแพทยศาสตร์ของไทยในอนาคตได้
       มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้เริ่มโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 และเริ่มรับนักศึกษาทุนเป็นปีแรก จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งหมายให้ผู้ที่จบการศึกษาตามข้อกำหนดของโครงการฯ มีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและการวิจัย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
       โครงการผลิตอาจารย์แพทย์เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ The China Medical Board ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ซึ่งมีทุนเริ่มต้น รวมทั้งสิ้น 850,000 เหรียญสหรัฐ โดยแบ่งเป็นทุนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก The China Medical Board จำนวน 350,000 เหรียญสหรัฐ และงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล 50,000 เหรียญสหรัฐ โดยโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ได้บริหารเงินทุนที่ได้รับไปกับการผลิตนักศึกษาภายในโครงการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2545 เงินร่วมทุนดังกล่าวได้หมดลง มหาวิทยาลัยจึงอนุมัติให้ใช้เงินรายได้จากมหาวิทยาลัยเป็นเงินสนับสนุนในโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน