มหิดลวิทยาจารย์

ติดต่อเรา MSP
26/04/2018

ถาม-ตอบ

1. การชดใช้ทุน

1.1 นักศึกษาในโครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์ ไม่มีพันธะใดๆที่ต้องชดใช้ในส่วนรับทุนจากโครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์แต่นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช้ทุนในฐานะแพทยศาสตรบัณฑิต

1.2 การชดใช้ทุนของนักศึกษาทันตแพทย์นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์จะต้องทำสัญญาผูกพันการเป็นอาจารย์ทันตแพทย์ภายใต้โครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

2. อยากจะเป็นอาจารย์แพทย์ ทำอย่างไร

– ข้อนี้ขึ้นอยู่กับอะไรหลาย ๆ อย่าง เช่น เป็นอาจารย์แพทย์ในภาควิชาที่เป็นพรีคลินิก หรือภาควิชาทางคลินิกกฎเกณฑ์ในการรับอาจารย์ใหม่ของแต่ละภาควิชา ตำแหน่งอาจารย์ที่ว่างจะบรรจุอาจารย์ใหม่ของแต่ละภาควิชา เป็นต้น นอกจากนั้น ยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะมาเป็นอาจารย์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะต้องมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้น ๆ แต่คงต้องมีนิสัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ในปัจจุบันนี้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานวิจัย จะเป็นที่ต้องการของภาควิชาทั้งพรีคลินิกและทางคลินิก แต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติอื่น ๆ ด้วย ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

3. ใช้เวลากี่ปีจบ

– การศึกษาแพทยศาสตร์โดยทั่วไปใช้ระยะเวลาประมาณ 6 ปี สำหรับดุษฎีบัณฑิตตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย กำหนดไว้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ทั้งนี้โครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์ คาดหวังให้นักศึกษาใช้ระยะเวลาไม่เกิน 4 – 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการทำงานวิจัยของนักศึกษา

4. ถ้าเรียนไม่ได้ ความสามารถไม่พอ จะถูกให้ออกหรือเปล่า นักเรียนทุนโครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์ ต้องมีคะแนนขั้นต่ำหรือไม่

– โครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์ไม่มีระเบียบกำหนดคะแนนขั้นต่ำที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ทุนโครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์ ยึดถือระเบียบปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นสำคัญ

5. การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและภาควิชา

– ข้อนี้เป็นข้อที่นักศึกษาต้องให้ความสำคัญแต้องให้เวลาพอสมควร แนวทางโดยทั่วไป คือนักศึกษาควรจะได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่จะรับนักศึกษาเข้าทำงานได้ พูดคุยกับนักศึกษารุ่นพี่ในโครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์ พูดคุยกับนักศึกษาที่ทำงานอยู่ในห้องปฏิบัติการนั้น ๆ พูดคุยกับอาจารย์ที่จะรับนักศึกษา ดูผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์และห้องปฏิบัติการ ดูทุนวิจัยที่อาจารย์และห้องปฏิบัติการได้รับ เมื่อพอจะเลือกห้องปฏิบัติการที่สนใจได้จำนวนหนึ่งแล้ว ก็คงจะต้องเข้าไปพูดคุยและสังเกตกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการเหล่านั้นโดยละเอียดเปรียบเทียบกัน แล้วจึงตัดสินใจอีกครั้ง