สัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เช่าที่ดินและหรืออาคารของมหาวิทยาลัย
28/02/2019
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้นิติบุคคลยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ประกอบการพื้นที่ในอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร
17/06/2019

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

      ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือให้จัดทำข้อมูลโครงการตามมาตรา ๗ แห่ง พรบ.การร่วมทุนฯ พ.ศ.๒๕๖๒                  ดังนั้นศูนย์จึงขอความร่วมมือ ในการกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว  และกรุณาจัดส่งกลับมาที่ คุณศิริรัตน์ รามรินทร์ โทร.๐๒-๘๔๙-๖๐๙๔                                                              E-mail : sirirat.ram@mahidol.ac.th ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูล – word

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูล – pdf

พระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒