วิทยาลัยการจัดการ College of Management Mahidol University (CMMU)

                                                    เลขที่ 69 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400