ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกผู้ประกอบการพื้นที่พาณิชย์ อาคารที่จอดรถมหิดลสิทธาคาร
23/07/2019
ประกาศ
24/04/2020

งานเปิดศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประชุม และอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และรองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และผู้บริหารส่วนงาน บุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประกอบด้วย ศูนย์ประชุม สามารถให้บริการห้องประชุมต่าง ๆ ประกอบด้วย 1. ห้องรามาธิบดี จำนวน 144 ที่นั่ง 2.ห้องกันภัยมหิดล จำนวน 192 ที่นั่ง 3. ห้องศิริราชรักษ์มหิดล จำนวน 144 ที่นั่ง นอกจากนี้ ยังได้จัดสร้างอาคารจอดรถ เพื่อให้บริการจอดรถในจุดที่กำหนดไว้ เพื่อช่วยลดมลภาวะภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบยังมีพื้นที่ส่วนกลางที่จัดเป็นส่วนหย่อมสำหรับพักคอย และร้านค้าต่าง ๆ สำหรับผู้มาใช้บริการ