อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
08/03/2018
สัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เช่าที่ดินและหรืออาคารของมหาวิทยาลัย
28/02/2019

การบรรยาย Learn to Earn : Investment 101

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ศูนย์บริหารสินทรัพย์ได้เป็นวิทยากรบรรยาย Learn To Earn : Investment 101 (แนะนำการลงทุนเบื้องต้น) ให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางแนะแนวอาชีพสายการลงทุน และให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกับผู้ที่สนใจ ณ ห้อง 130 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์  ดาวน์โหลดเอกสาร