ประกาศ เรื่อง การให้นิติบุคคลยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ประกอบการพื้นที่ร้านมิวสิคสแควร์
03/07/2019
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกผู้ประกอบการพื้นที่พาณิชย์ อาคารที่จอดรถมหิดลสิทธาคาร
23/07/2019

แจ้งวันอบรมชดเชย โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน หลักสูตรที่ 2

                      ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ขอแจ้งวันอบรมชดเชย โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน ด้านบัญชี บริหารการวาง                                                                                                                                                                                                                                                                  แผนการเงินล่วงหน้า (Budgeting) หลักสูตรที่  2 เป็นวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ.ห้องประชุม 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                              อาคารศูนย์การเรียนรู้ เวลา 08.00 – 16.00 น.

                                            ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมกรุณานำเอกสารอบรมมาในวันอบรมด้วย จักขอบคุณยิ่ง

                                                                                      กำหนดการอบรม !!!