การบรรยาย Learn to Earn : Investment 101
09/03/2018

อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ศูนย์บริหารสินทรัพย์ อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในศูนย์                                          วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561