การบรรยาย Learn to Earn : Investment 101
09/03/2018
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
05/04/2019

สัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เช่าที่ดินและหรืออาคารของมหาวิทยาลัย

                                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์บริหารสินทรัพย์  จัดโครงการสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์                                                        การให้เช่าที่ดินและหรืออาคารของมหาวิทยาลัย และที่อยู่ในความปกครองดูแลมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561                                       ให้แก่ผู้บริหารและหรือผู้ปฏิบัติของทุกคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่ออธิบายหลักการและแนวทางการปฏิบัติ                         เรื่องหลักเกณฑ์การให้เช่าที่ดินและหรืออาคารของมหาวิทยาลัยฯ ให้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการตามประกาศนี้โดยทั่วกัน                                                                            ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร