การดำเนินการเพื่อจัดทำสัญญารับทุนและการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

การจัดเตรียมเพื่อจัดทำสัญญารับทุนแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

•   จดหมายแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยฯ ปี 2562
•   จดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักเกณฑ์การปรับกรอบวงเงินฯ และแบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย
•   หลักเกณฑ์ในการปรับกรอบวงเงินงบประมาณของโครงการวิจัยฯ (เอกสารหมายเลข 2) ปรับปรุง ณ วันที่ 18 กันยายน 2561 
•   แบบเสนอรายละเอียดการจำแนกค่าใช้จ่ายตามงบวิจัยฯ
     (เอกสารหมายเลข 3.1) ปรับปรุง ณ วันที่ 18 กันยายน 2561
     (เอกสารหมายเลข 3.2) แผนงาน | โครงการย่อย ปรับปรุง ณ วันที่ 25 กันยายน 2561
•   แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับเงิน (เอกสารหมายเลข 4)  ปรับปรุง ณ วันที่ 18 กันยายน 2561 
•   แนวทางและวิธีปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (เอกสารหมายเลข 5) 
•   แบบฟอร์มชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัยฯ (เอกสารหมายเลข 6)